Auteur: <span>PeterChristiaan</span>

Grutte Tsjerke open voor ontsteken kaarsje

Ternaard – Maandag 2 november werden wereldwijd de overledenen herdacht op Allerzielen. Dit van oorsprong Rooms Katholiek gebruik werd dit jaar voor het eerst binnen de PKN gemeente van Ternaard georganiseerd.

In dit bijzondere jaar kwamen rond de 40 belangstellenden vanuit ons dorp een kaarsje aansteken in de Grutte Tsjerke. Zij konden onder de geldende corona maatregelen na het aansteken van een kaars, een moment stil zijn, luisteren naar muziek of een gesprek aangaan met de aanwezige pastoraal medewerkers.

 

Eeuwigheidszondag 22 november

Op 22 november op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij onze broeders en zusters en dorpsgenoten die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Wegens de beperkende maatregelingen zal de dienst een ander karakter hebben dan voorgaande jaren. Zo zal er geen koffiedrinken na afloop zijn. Da. Hilde Graafland zal deze dienst voorgaan en bijgestaan worden door Minke van der Wal.

Rituelen helpen om het uit te houden als het donker is, rituelen geven woorden waar geen woorden zijn. Het ritueel van het licht brengt licht in ons leven, omdat we ons licht zoeken bij Jezus, die gezegd heeft; Ik ben het licht van de wereld.

Wij gedenken dit jaar:

Wietske Jacobs, overleden 17 december 019, 68 jaar
Tekst: Filippenzen 4: 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden Dan zal de vrede van God , die alle verstand te boven gaat, uw  hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Tabe van  Sleen, overleden 4 februari 2020, 77 jaar
Tekst: God soarget foar de fûgels yn ’e loft en de leeljes yn ’t fjild, sit dêrom, net yn noed oer de dei fan moarn.                       

Jan Tilma, overleden 10 maart 2020, 70 jaar
Tekst 1 Cor. 13:13:  zo blijven dan geloof , hoop en liefde , deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Hendrik Woudwijk, overleden 19 maart 2020, 86 jaar
Tekst: Johannes 14:2 In het huis van mijn Vader zijn vele woningen

Roel Poelstra, overleden 15 april 2020, 64 jaar
Tekst: Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, waar je ook gaat de Heer je God staat je bij

Jelle Dijkstra, overleden 20 juni 2020, 84 jaar

Anne Willemsen, overleden 24 juni 2020, 92 jaar

Cor Kempe, overleden 29 juli 2020

Trienke v.d. Heide-Wijnsma, overleden 2 augustus 2020, 64 jaar
Tekst: de Heer is mijn Herder

Gijsbert Flach, overleden 6 augustus 2020, 82 jaar

Joukje Wijnjeterp, overleden op 29 oktober 2020, 92 jaar
Tekst: Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Bijwonen kerkdienst:

Bij deze dienst geven wij voorrang aan de families van de overledenen. Aangezien wij een maximum van 30 personen hanteren in de Grutte Tsjerke, zijn er daarom minder plaatsen voor gemeenteleden beschikbaar. Op dit moment zijn alle beschikbare plaatsen gereserveerd. U kunt deze dienst op zondag 22 november altijd nog rond 09.30 uur live meekijken of meeluisteren via Kerkomroep.nl en de Kerkomroep App.

Dankstondcollecte 2020

Afgelopen week hebt u de uitnodiging ontvangen om mee te doen aan de dankstondcollecte. Sommige gemeenteleden zijn gewend, dat de envelop wordt opgehaald. Vanwege de corona willen we u deze keer vragen om uw gift over te maken op bankrekeningnummer NL 57 RABO 0343 3326 63 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. Dankstondcollecte 2020.

U kunt de envelop ook inleveren bij Ria Riemersma, Hantumerweg 19.

De envelop wordt dus niet opgehaald.

Alvast hartelijk dank voor uw gift.

Bevestigingsdienst Da. Hilde Graafland zondag 13 september

Door: Ds. Anne Elverdink

Tijd: 14.00 uur


Ook (her)bevestiging van andere ambtsdragers:

  • Onno Bouma (Diaken)
  • Minke van der Wal (Ouderling)
  • Gosse Hiemstra (Kerkrentmeester)
  • Froukje de Beer (Scriba)

En afscheid van Arjen Kalma (Diaken)

Heilig Avondmaal 14 juni

Volgende week zondag, 14 juni, hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Dat doen we opnieuw via de internetdienst in de kerk en bij u en jullie thuis.Ieder die dat wil nodigen we hartelijk uit het mee te vieren. Dat kan, door voorafgaand aan de uitzending een stukje brood en een bekertje wijn (of sap of desnoods water) klaar te zetten. Het zijn de tekenen, die ons verwijzen naar het offer van onze Heer, Jezus Christus, waardoor Hij al onze schuld op zich genomen heeft en ons bevrijd heeft en vervuld heeft met Zijn Geest. Na de uitdeling in de kerk van het brood, pakken wij ons stukje brood, en na het schenken van de beker nemen wij ons bekertje. Zo eten en drinken wij gezamenlijk het brood en de wijn, en gedenken onze Heer Jezus Christus, totdat Hij komt!

Aangepaste diensten tot tenminste 1 juli

Beste gemeenteleden,

Ondanks dat het vanaf 1 juni weer mogelijk is om samen te komen in groepen van 30 personen, heeft het moderamen besloten om tot tenminste 1 juli nog op digitale wijze door te gaan. Dit, omdat er ook binnen onze gemeente verschillend wordt gedacht over het heropstarten van de kerkdiensten en omdat het nog erg lastig wordt om te bepalen wie er welke zondag naar kerk toe kan. Wij hopen dat er vanaf 1 juli wat meer ruimte komt en zullen hier als kerkenraad op 8 juni over vergaderen.

Dit betekend dat er tot 1 juli nog géén kerkdiensten in de kerk zijn. We blijven de kerkdiensten vooraf opnemen en plaatsen deze vervolgens online.  In de Kalender kunt u de invulling van de kerkdiensten tot 1 juli bekijken.

Daarnaast hebben wij als videoteam vernomen dat het op zondagochtend lang niet altijd mogelijk is om de kerkdienst te bekijken via Kerkomroep.nl of de Kerkomroep App. Dit komt omdat de servers van Kerkomroep.nl de drukte niet goed aankunnen. Daarom hebben wij hierop een tijdelijke oplossing bedacht: Op de dag van de desbetreffende kerkdienst kunt u tussen 7.30 uur en 12.30 uur de kerkdienst ook bekijken via onze website. Er wordt automatisch een bericht geplaatst met hierin een YouTube film van de kerkdienst. Na 12.30 uur blijft het mogelijk om de kerkdienst via Kerkomroep.nl of de Kerkomroep App te bekijken.

Wij hopen u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben over de kerkdiensten tot 1 juli.

Ternaard herdenkt de gevallenen

Ternaard – 4 mei werd er een sobere maar goeie herdenking gehouden in Ternaard.

Het 4 mei comité had een kleine herdenking georganiseerd. Bij het gemeentelijk verzetsmonument aan de Groedse werd door Wethouder de Graaf een krans neergelegd. Bij het graf van verzetsman Nauta werd even eens een krans gelegd ditmaal door Eelco Duurken van dorpsbelang Ternaard en Oane Talsma van het 4 en 5 mei comité Hierna werden er bloemstukken van de Gemeente Noardeast-Fryslân en dorpsbelang Ternaard gelegd bij de vijf omgekomen geallieerden.

In de avond werd om 19.58 uur het Taptoe signaal gegeven door Jantine Mizelmoe. Na de twee minuten stilte werd het Wilhelmus ingezet. Pytsje de Graaf nam de kijkers vervolgens mee door foto’s en film van de die middag gehouden herdenking. Ook werden alle namen; inwoners Ternaard, kerkleden en geallieerden genoemd die zijn gevallen voor de Vrijheid. Deze bijeenkomst werd gehouden in de grutte Tsjerke is via uitzending.pkn-ternaard.nl terug te zien.

Foto’s: Bote Sape Schoorstra (Druk op de afbeelding om het volledige fotoalbum te bekijken)

Blomstik Grutte Tsjerke

It blomstik dat hjir yn tsjerke stiet is makke yn opdracht fan de PKN-gemeente Ternaard troch Aukje Kingma.

It blomstik is makke yn de kleuren fan de Nederlânske flagge, en stiet symboal foar de ienheid en ûnôfhinklikheid fan it hiele Keninkryk der Nederlanden.

De ferskillende kleuren dy’t brûkt binne hawwe allegear in betsjutting

Read is de kleur fan libben, krêft en passy,

Wyt is de kleur fan ûnskuld, folsleinens en frede en stiet foar in nij begjin

Blau is de kleur fan wilskrêft, leauwen en betrouwen

De blommen dy’ferwurke wurde binne binne Hedera/klimop en stiet symboal foar trou en ferbûnes.

De vergeetmijnietjes sprekke foar harrensels sadat wy harren net ferjitte dy’t foar ús striden hawwe. Mar steane ek foar de takomst dat wy net ferjitte dat dit nea wer barre mei.

De wite lely’s dy’t ferwurke binne steane foar ljocht en frede
de roas is it symboal foar leafde ,freugde en betrouwen.

De liuwebek yn it blomstik ferwurke as teken fan folsleinens , geheimen bewarje en fine wat ferlern is.

En as lêste de gerbera as synboal foar in dierbere freonskip. Sa sprekt dit blomstik yn syn folsleinens fan trou, ferbûnens en frede.

Berenjacht op Paaszondag

Dank jullie wel voor de ingeleverde reacties en voor de foto’s die ik erbij kreeg!

Leuk om te horen hoeveel beren jullie hebben gezien.

Er zat één heel moeilijk te zien beertje bij, die sommigen van jullie wel hebben gezien, maar anderen niet. Op de foto kun je zien, welke ik bedoel.

De goede uitslag is dus: 6 beren.

Dat Froukje de Beer dienst had als diaken bleek bij sommigen tot discussie te leiden… Toch heeft niemand het aantal van 7 beren genoemd, ook al had ik dat wel goedgekeurd!

Mvg. Da. Hilde Graafland