Stilte- en gebedsmoment Jannet Meijer en Gatze-Jan de Beer.

Enige tijd geleden is Jannet Meijer van It Skoar 26 met haar auto verongelukt en ernstig gewond geraakt. Ze verkeert in coma en vertoeft momenteel in een ziekenhuis te Tilburg.

Op woensdag 18 september 2019 werd ons dorp opgeschrikt door het bij een bedrijfsongeval plotseling overlijden van Gatze-Jan de Beer uit de Gysbert Japiksstrjitte 37.

Van verschillende zijden is onze kerkelijke gemeente gevraagd beide ongevallen te herdenken en voor de bewoners van ons dorp een gelegenheid te bieden hierbij stil te staan.

Wij hebben dan ook in overleg met beide families besloten een stilte- en gebedsmoment te houden voor beide slachtoffers en hun naasten.

Tijdens een dergelijk stiltemoment is er de gelegenheid te bidden voor Gatze-Jan en Jannet en hun families, in een schrift je gedachten tot troost voor de families op te schrijven en je verdriet of betrokkenheid te delen of gewoon stil te zijn om zich te bezinnen over de breekbaarheid van ons bestaan.

Ook kan voor beiden een kaarsje worden ontstoken om op die wijze een lichtje te brengen in deze voor de families toch donkere dagen.

Voor de familie De Beer kan op die wijze een lichtje troost brengen en voor de familie Meijer kan een lichtje een hoopvol teken zijn tot mogelijk herstel van Jannet.

Dit stilte- en gebedsmoment zal worden gehouden op vrijdag 27 september 2019 van 19.00 tot 22.00 uur in de Grutte Tsjerke te Ternaard.

Vanuit de kerkelijke gemeente zullen mensen aanwezig zijn om één en ander te begeleiden, maar uitdrukkelijk wordt aangegeven dat een ieder vrij is op eigen wijze zijn of haar betrokkenheid met beide families te kunnen en mogen uiten.

Het gehele dorp wordt dan ook uitgenodigd gedurende dit moment binnen te lopen en zo kort of lang als men dat wenst te blijven om zodoende om beide families heen te staan.

Voor nader contact hierover kunt u bellen met onze pastor Marianne Folbert via tel. 571819.

Vacature voorganger

Onze gemeente zoekt, in samenwerking met de Prot. Gemeente van Holwerd, een enthousiaste en betrokken

Predikant m/v  (0,5-0,7 fte)

Wij zoeken iemand die

 • getuigt van een levende relatie met Jezus
 • zich geleid weet door de Heilige Geest
 • de taal van deze tijd spreekt
 • samen met ons de gemeente van de Heer met hart en ziel wil dienen
 • visie heeft voor de gemeente
 • mensen motiveert om die visie samen uit te voeren
 • mensen kan verbinden, toerusten, inspireren en in hun kracht zetten
 • dicht bij het Woord blijft en dit verbindt met de actualiteit van vandaag
 • jongeren inspireert en een warm hart heeft voor jonge gezinnen
 • blijmoedig is met een sprankje humor

 

Voelt u zich aangesproken?

We gaan graag het gesprek met u aan.
Een uitgebreid informatiepakket, met onder andere de complete profielschets van de voorganger en van de beide gemeenten en het beleidsplan is te verkrijgen bij de voorzitter van de beroepingscommissie, de heer Bert Folbert  E: folbert@knid.nl   T: 0519-571819

 

Wat willen wij u bieden:

 • Een levende kerkgemeenschap midden in het dorpsgebeuren, die dienstbaar, uitnodigend en getuigend wil zijn.
 • Een schone en natuurlijke leefomgeving met ruimte en rust en gezellige mensen
 • Een keurige pastorie met een prachtige tuin

Inspiratiebeurs Werkgemeenschap Dokkum

Met ingang van 1 mei 2018 zijn alle classes in onze provincie samengevoegd tot één classis Fryslân. Op het werkterrein van de voormalige classis zijn de zogenaamde “Ringen” wel blij-ven bestaan. De bedoeling is dat die Ringen initiatieven ontplooien om te zorgen dat ook in de nieuwe opzet gemeenten elkaar blijven ontmoeten. In het verleden troffen ambtdragers uit verschillende gemeenten elkaar in elk geval op de 3 classisvergaderingen per jaar. In de nieuwe situatie worden daarvoor nieuwe initiatieven ontplooid. Binnen de werkgemeenschap “Dokkum” hebben we als voorgangers daarom het plan opgevat een inspiratiebeurs te houden voor ambtsdragers en anderen die binnen het kerkenwerk actief zijn:

op maandag 25 februari 2019 ’s avonds van 19.30 en 21.45 uur
in de Herberg, Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum

19.30 – 19.45 Gezamenlijke opening in de kerkzaal
19.45 – 20.30 Eerste Workshopronde
20.30 – 20.45 Pauze in de centrale hal
20.45 – 21.30 Tweede Workshopronde
Daarna, napraten met een drankje in de centrale hal.

De volgende workshops worden aangeboden:

 1. Kerk en School. Hoe kun je de samenwerking tussen kerk en school vormgeven ?
  Wat zijn mogelijkheden ? Praktijkvoorbeelden en brainstormen.
  door ds. Geert van Wieren, Oosternijkerk
 2. Kerk zijn in het dorp, kansen en knelpunten (Dorpskerkenbeweging)
  naar aanleiding van het boek “Sporen van God” van Jacobine Gelderloos
  door ds. Anne Elverdink, Reitsum c.a. en Feanwâlden
 3. Sportkerk, een manier om jongeren bij de kerk te betrekken?!
  door Renetta Jansma, Jongerenwerker in Dokkum
 4. Diaconaat. Het is bekend dat er nog veel (stille) armoede is in Nederland. Deze work-shop wil d.m.v. een spel en casus inzicht geven wat armoede met mensen doet en voor welke dilemma’s zij staan. In het spel ga je samen naar oplossingen zoeken.
  door, Tjitske van der Meer, diaconaal vertrouwenspersoon Noord Friesland
 5. Pastoraat, rond rouw en verlies, Belangeloos omzien naar elkaar in tijden van rouw en verlies is een speerpunt van ‘kerkzijn’. Maar vaak voelen we ons verlegen. Wat moet je zeggen, wat kan je doen? Samen willen we nadenken wat rouw en verlies met mensen doet en hoe je hiermee in het pastoraat om kunt gaan.
  door Marianne Folbert, Kerkelijk Werker in o.a. Ternaard en Burgum
  en Janneke Kerkhof, Geestelijk Verzorger bij Elkander

Kom en laat je inspireren. We kunnen van elkaar nog zoveel leren !!