Eeuwigheidszondag 22 november

Op 22 november op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij onze broeders en zusters en dorpsgenoten die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Wegens de beperkende maatregelingen zal de dienst een ander karakter hebben dan voorgaande jaren. Zo zal er geen koffiedrinken na afloop zijn. Da. Hilde Graafland zal deze dienst voorgaan en bijgestaan worden door Minke van der Wal.

Rituelen helpen om het uit te houden als het donker is, rituelen geven woorden waar geen woorden zijn. Het ritueel van het licht brengt licht in ons leven, omdat we ons licht zoeken bij Jezus, die gezegd heeft; Ik ben het licht van de wereld.

Wij gedenken dit jaar:

Wietske Jacobs, overleden 17 december 019, 68 jaar
Tekst: Filippenzen 4: 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden Dan zal de vrede van God , die alle verstand te boven gaat, uw  hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Tabe van  Sleen, overleden 4 februari 2020, 77 jaar
Tekst: God soarget foar de fûgels yn ’e loft en de leeljes yn ’t fjild, sit dêrom, net yn noed oer de dei fan moarn.                       

Jan Tilma, overleden 10 maart 2020, 70 jaar
Tekst 1 Cor. 13:13:  zo blijven dan geloof , hoop en liefde , deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Hendrik Woudwijk, overleden 19 maart 2020, 86 jaar
Tekst: Johannes 14:2 In het huis van mijn Vader zijn vele woningen

Roel Poelstra, overleden 15 april 2020, 64 jaar
Tekst: Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, waar je ook gaat de Heer je God staat je bij

Jelle Dijkstra, overleden 20 juni 2020, 84 jaar

Anne Willemsen, overleden 24 juni 2020, 92 jaar

Cor Kempe, overleden 29 juli 2020

Trienke v.d. Heide-Wijnsma, overleden 2 augustus 2020, 64 jaar
Tekst: de Heer is mijn Herder

Gijsbert Flach, overleden 6 augustus 2020, 82 jaar

Joukje Wijnjeterp, overleden op 29 oktober 2020, 92 jaar
Tekst: Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Bijwonen kerkdienst:

Bij deze dienst geven wij voorrang aan de families van de overledenen. Aangezien wij een maximum van 30 personen hanteren in de Grutte Tsjerke, zijn er daarom minder plaatsen voor gemeenteleden beschikbaar. Op dit moment zijn alle beschikbare plaatsen gereserveerd. U kunt deze dienst op zondag 22 november altijd nog rond 09.30 uur live meekijken of meeluisteren via Kerkomroep.nl en de Kerkomroep App.

Dankstondcollecte 2020

Afgelopen week hebt u de uitnodiging ontvangen om mee te doen aan de dankstondcollecte. Sommige gemeenteleden zijn gewend, dat de envelop wordt opgehaald. Vanwege de corona willen we u deze keer vragen om uw gift over te maken op bankrekeningnummer NL 57 RABO 0343 3326 63 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. Dankstondcollecte 2020.

U kunt de envelop ook inleveren bij Ria Riemersma, Hantumerweg 19.

De envelop wordt dus niet opgehaald.

Alvast hartelijk dank voor uw gift.

Aanmelden kerkdiensten

Door het toenemende aantal besmettingen heeft de overheid de kerken het dringende advies gegeven om het aantal personen dat fysiek tijdens de dienst aanwezig is te beperken tot 30 personen. Personen die aan de dienst meewerken, dit zijn de dienstdoende ambtsdragers, voorganger, koster, organist, personen die de presentatie verzorgen, de lector, de leiding van de kinderkerk en de zangers in het gelegenheidskoor, zijn hier niet bij inbegrepen. Deze personen hoeven zich niet aan te melden op de website. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven ook niet aangemeld te worden!

Wij kiezen ervoor om de diensten, zij het met minder mensen, toch door te laten gaan. Het betekent dat wij gaan werken met een aanmeldingssysteem. U kunt zich aanmelden via aanmelden.pkn-ternaard.nl.

Dit kan tot de zaterdagavond voorafgaand aan de dienst tot 16.00 uur. Is het aantal van 30 personen bereikt, dan is reserveren voor de desbetreffende kerkdienst niet meer mogelijk. U kunt bij elke dienst zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn om te reserveren. Beschikt u niet over de mogelijkheid u digitaal aan te melden, dan kunt u zich aanmelden bij de scriba, telefoonnummer 0519-571019.

Activiteiten 2020-2021

Vanwege Corona en animo houden wij de kalender op onze website zo up to date mogelijk, wanneer er een activiteit vervalt, verdwijnt deze ook uit de kalender. Zo weet u precies op welke dag er wel of niet een kerkelijk activiteit is.

Bevestigingsdienst Da. Hilde Graafland zondag 13 september

Door: Ds. Anne Elverdink

Tijd: 14.00 uur


Ook (her)bevestiging van andere ambtsdragers:

  • Onno Bouma (Diaken)
  • Minke van der Wal (Ouderling)
  • Gosse Hiemstra (Kerkrentmeester)
  • Froukje de Beer (Scriba)

En afscheid van Arjen Kalma (Diaken)

Startzondag 20 september

Op zondag 20 september is het startzondag. Vanwege Corona hebben we een aangepaste opzet, waar we heel enthousiast over zijn. Het belangrijkste wat jullie moeten weten is het volgende:

We beginnen de diensten om 10.30 uur.

De kinderen van de basisschool mogen met hun ouders naar het Dorpshuis. Daar zal een speciale dienst gehouden worden met Da. Hilde Graafland en de leiding van de kinderkerk.

De 12-20 jarigen kunnen naar de Lytse Tsjerke, waar pastor Marianne Huisman met het jeugdteam een jeugddienst houdt.

En de rest wordt verwacht in de Grutte Tsjerke, met pastor Marianne Folbert als voorganger.

Na de dienst komen we bij elkaar – op afstand – in de pastorietuin aan de Holwerterdyk 6. Als het slecht weer is ergens onderdak. Het is de bedoeling dat ieder zijn of haar eigen lunchpakketje meeneemt. Voor koffie, thee en fris wordt gezorgd.
Op deze wijze hopen we een goede start te maken als gemeente in deze bijzondere tijd!

Kerkdienst zondag 16 augustus vervalt

Beste gemeente,

In verband met de snel ontwikkelende situatie rond Corona in ons dorp heeft het moderamen vandaag intensief overleg gevoerd over hoe om te gaan met de open lucht kerkdienst op het voetbalveld op zondag 16 augustus.

Door de besmettingen met het virus van leden van de voetbalvereniging en het korps Euphonia is de dreiging van het virus wel heel dichtbij gekomen. Dit heeft bij het bestuur van het korps tot de conclusie geleid dat zij helaas niet kunnen meewerken aan een openluchtdienst a.s. zondagmiddag. Wij respecteren dit uiteraard. Verder zijn door onder andere de kaatsvereniging en de voetbalvereniging alle activiteiten stil gelegd.

We hebben nog overwogen de kerkdienst in het kerkgebouw door te laten gaan, maar zijn tot de conclusie gekomen dat het verstandiger is om komende zondag de dienst eenmalig af te lassen en de komende week te bezien hoe de zaken zich verder zullen ontwikkelen.

Daarmee sluiten we ons aan bij wat de andere verenigingen hebben besloten en de gevoelens van ongerustheid die bij velen in ons dorp leven.

Laat onverlet dat we ons met onze zorgen in gebed tot onze Heer en Heiland mogen wenden en mogen vragen om Zijn hulp in deze moeilijke tijden.

Zingen in de kerk

We mogen weer gaan zingen in onze kerkdiensten in Ternaard, maar wel met mate!

Dat is de uitkomst van de berekening, die we hebben gemaakt naar aanleiding van een rekenmodel van de PKN. Volgens deze berekening kunnen wij in ons kerkgebouw met een bezetting van maximaal 70 mensen 15 minuten ‘veilig’ zingen. Dan praten we over 3 lange liederen (met meerdere coupletten) of 4 korte liederen.

We hebben besloten dat we dat zo gaan doen. We vragen de voorgangers om een liturgie te houden met 3 of 4 liederen om te zingen en enkele liederen die via de Videobeelden worden vertoond en waarbij we kunnen mee neuriën. Zo hopen we onze diensten veilig en verantwoord te kunnen houden. We zijn erg blij, dat het weer mogelijk is. Door te zingen geven we immers ‘stem’ aan ons geloof en aan onze dankbaarheid.

We stoppen overigens wel met de liederen buiten. Die waren bedoeld om het niet-mogen-zingen nog een beetje goed te maken, maar dat is nu niet meer nodig. We danken de blazers van Euphonia voor hun bereidwilligheid.

Eerste kerkdienst in corona

Ternaard – Afgelopen zondag 5 juli werd door PKN gemeente Ternaard weer een kerkdienst gehouden met gemeenteleden. Na een periode van 16 weken de diensten te hebben uitgezonden via kerkomroep.nl was het vandaag weer een hele opluchting dat er weer samengekomen mocht worden in de monumentale Grutte Tsjerke van Ternaard.

Door een werkgroep was de kerk coronaproof ingericht. Voorganger Hilde Graafland was best wel een beetje zenuwachtig bij aanvang van de dienst. Maar na het betreden van de kansel sprak zij de aanwezige 44 leden toe in woord en gebed. Samen met de gemeente werd de dienst begonnen met het me neuriën van het Lied: Wat hou ik van uw huis.

De schriftlezing was in beurtspraak van Psalm 100 afgesloten met het lang gemiste orgelspel, door Johan Boeijenga werd  Psalm 100 instrumentaal ten gehore gebracht.

Na de verkondiging werd het Onze Vader opgezegd. Als slotlied werd door een ensemble: De frede fan e Greiden wes oer us gezongen. Na de zegen verzamelden de gemeenteleden zich op het kerkpad waar zij begeleid door Onno en Baukje met blaasinstrumenten het zegenlied: Hear, wês mei ús oant in oare kear. Volgende week weer een dienst in de Grutte Tsjerke met muziek van de beamer en orgelspel en vanaf 19 juli wordt er mogelijk weer voluit gezongen in de Grutte Tsjerke.