Samen aan het Paasontbijt

Zondag 4 april is het Pasen. Een hoge feestdag in de kerk, maar door Corona moeten ook dan gelovigen zoveel mogelijk thuis blijven. Er mag slechts 1 persoon op bezoek komen.

Wij hebben het volgende bedacht:

Wat wél kan en mag is dat 1 persoon bij een ander (kan ook een gezin zijn, of een echtpaar) ’s morgens het Paasontbijt gaat mee eten. Eventueel kan daarna gezamenlijk de Paasdienst gevolgd worden. Dan maken we er – ook al is het in klein verband – toch sámen een vrolijk Pasen van.
Dit is allemaal niet aan leeftijd gebonden!
Mochten de regels tegen die tijd versoepelen, dan breiden we uit zodat meer mensen mee kunnen doen aan het ontbijt!

Geef je op, als jij samen met anderen een feestelijk begin van de Paasdag wil maken door je ontbijt te delen of door bij een ander op bezoek te gaan.

  • Ja, ik wil wel voor een ontbijt zorgen: naam en telefoonnummer…
  • Ja, ik doe graag mee met het ontbijt bij anderen: naam en telefoonnummer…

Geef dit voor 29 maart door aan:
Minke van der Wal (tel. 571708, m.vdwal@pkn-ternaard.nl) of Marianne Folbert (571819, m.folbert@pkn-ternaard.nl)

Vastentijd 2021

Samen lezen in de 40-dagentijd

Deze week is er nog de mogelijkheid om je aan te sluiten bij een leesproject in onze gemeente, samen met een aantal andere gemeenten in onze buurt. We volgen het dagboekje ‘Leren leven in de kracht van Jezus’. Als je je opgeeft, dan wordt het bij je thuisbezorgd.
Iedere donderdagavond is er via internet een inleiding op het onderwerp, gevolgd door een gesprek via Teams o.l.v. Hilde Graafland of Marianne Folbert.
Opgave bij: da Hilde Graafland, h.graafland@pkn-ternaard.nl

Ter overweging bij de 40-dagentijd

De vastentijd begint op Aswoensdag, als mensen in de Rooms-Katholieke en in de Anglicaanse Kerk een askruisje halen, met de woorden: Stof ben je, tot stof keer je terug: keer je af van de zonde en wees Christus trouw! Deze woorden gaan mee tot de Paaswake op Stille Zaterdag. Dan klinken de woorden: Het is de Geest die levend maakt! Dan ontvangt men een kruisje van doopwater op het voorhoofd.
Dit is veelbetekenende liturgie. Je moet deze woorden leren proeven en erop kauwen. Ieder jaar opnieuw. Zo dalen ze in in je leven.
De vastentijd is ook zo’n traditie uit de wereldkerk. In de Protestantse traditie zijn we dat verleerd. Toch is het de moeite waard om ermee bezig te gaan, ook al is het met vallen en opstaan.
Bij die vastentijd horen zes traditionele gebruiken. Deze zijn bedoeld om zich te oefenen in een geest van nederigheid en van totaal en oprecht berouw. Niet alleen om de eigen individuele zonden, maar ook om ons aandeel in collectieve misstanden en maatschappelijke ongerechtigheid. We kijken dus verder naar onze wereld.
Welke zijn die zes traditionele gebruiken?
1. Zelfonderzoek. Welke dingen zijn er in onszelf die er niet zouden moeten zijn? Vervolgens vragen wij om de hulp van een betrouwbare vriend of pastor om samen te bidden of God die dingen weg wil nemen. En we streven ernaar die dingen te vervangen door dingen, die wij verwaarloosd hebben.
2. Gebed. We zitten stil en stellen onszelf in Gods aanwezigheid.
3. Vasten. Vasten gaat over macht – over te leren wanneer en hoe je weerstand moet bieden aan verzoeking, verleiding, hebzucht, ijdelheid, jaloezie. Vasten betekent dat je solidair bent met hen die het niet voor het kiezen hebben. Als jij niet eens van een enkele maaltijd kunt afzien, geef jij dan werkelijk om de wereldwijde honger? Maar vasten betekent ook dat je leert om echt hongerig te zijn: hongerig naar gerechtigheid, naar recht en vrede; hongerig, ten diepste, naar Pasen – hongerig naar de opstanding die alleen God kan geven in Christus.
4. Weggeven van geld. Het is het beste om geld met gebed te verbinden – om geld te geven aan iets waar je in gelooft en om te bidden voor de organisatie waar jij geld aan geeft.
5. Lezen van de Bijbel. Leren wat de Bijbel zegt, meer weten wie God is, Hem beter leren kennen en verstaan. (Daar is ook het samen lezen voor bedoeld)
6. Het herstellen van verbroken relaties. Dit betekent misschien dat je een kleine stap zet in een grote breuk – of een grote stap in een kleine breuk. Het kan ook het onderhouden zijn van een vriendschap voorbij een sociale grens van klasse, ras of religie.
De vastentijd wordt hiermee een bijzondere en rijke tijd. Het vraagt een houding van aandacht en toewijding. We hebben elkaar daarbij nodig. Het geeft verdieping in je geloof en je relatie met God en de gemeente. Zó kunnen we Pasen vieren als hét feest van opstanding en bevrijding.
(Bovenstaande heb ik grotendeels ontleend aan Samuel Wells, uit zijn boek De toekomst die groter is dan het verleden).
Da Hilde Graafland

Vrolijke blaasmuziek in de vroege ochtend

Ternaard – Kerstmorgen klonk normaal gesproken vrolijke zang en muzikale klanken over Ternaard maar door de corona pandemie kon dat dit jaar helaas niet doorgaan. Maar de inwoners van Ternaard konden in de vroege ochtend tocht wakker worden met blaasmuziek. Tiny van der Veen en Onno Bouma trokken de stoute schoenen aan om met Trombone en cornet een tocht door het dorp te maken om op verschillende punten in het dorp mensen moed toe te blazen. Zo ontwaakte Ternaard, waar hier en daar een deur of raam open ging.

Speciale aandacht was er voor alleenstaanden en bedroefden, ook de bewoners van Albertus Nautastrijtte werden verblijd met muziek in uit de aangrenzende hofjes.

Een cadeau voor iedereen

Ternaard – De kerstdagen in Ternaard begonnen op kerstavond 24 december. Een muzikale dienst met blokfluit, piano orgel en koor en solo zang. En met een cadeautje voor iedereen.  Een dienst anders dan anders maar zeker niet minder mooi en perfect te volgen via Kerkomroep.nl

De dienst werd muzikaal gestart met ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’ Een mooie opbouw van Blaasmuziek door Onno en Baukje Bouma, Petra Hiemstra op blokfluit Johan Boeijenga op piano en orgel en zang van het koor en solozang van Yvonne Veenstra een waar crescendo en lust voor het oor en oog in de prachtig versierde en verlichte Grutte Tsjerke. Aan de hand van de binnengebrachte cadeautjes; een hart, de avondmaalsbeker en een duif overdacht dominee Hilde Graafland de geboorte van Jezus. De geboorte is als een cadeau, niet voor een persoon zo als bij een verjaardag, Nee Hij was geboren voor iedereen!

Tijdens de dienst was er muziek van Yvonne Veenstra met ‘Be Born in me’ en ‘Messiah’.

De dienst was verder muzikaal begeleid door koorzang, blokfluit, orgel en piano. Een dienst anders dan anders, geen mensen aanwezig, geen samenzang maar wel een warm gevoel en zeker niet minder mooi en perfect te volgen via Kerkomroep.nl dit kan ook na afloop terug worden bekeken.

Alleen onlinediensten zolang de lockdown geldt

Naar aanleiding van de nieuwste kabinetsmaatregelen van 14 december 2020 in verband met de bestrijding van corona
heeft de kerkenraad zich beraden over hoe hiermee om te gaan rond de kerkdiensten in Ternaard.
Hoewel we strikt formeel door zouden kunnen gaan met diensten met 30 kerkgangers hebben we op 17 december 2020
besloten hiermee uit solidariteit met de samenleving te stoppen. Tevens trachten we daarmee van onze kant de
contactmomenten zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast was er een dringend advies van de landelijke PKN en de classis
Fyslân om diensten alleen nog online aan te bieden.
Dus volgen wij dit advies. Uiteraard gaan de diensten wel gewoon door, maar zijn die alleen online te volgen.
Hoewel we het betreuren hiertoe over te moeten gaan, hopen wij toch op mooie diensten rond kerst en oudjaar.

De kerkenraad van Ternaard.

Sirkelslag KIDS 2020

Het thema van Sirkelslag KIDS 2020 was `Op avontuur met Paulus`. Vrijdagavond 20 november kwamen dertien kinderen bij elkaar in de Iepen Ark en volgden daar de apostel Paulus tijdens zijn rondreis om het goede verhaal van Jezus en God te delen. Hij maakte spannende reizen naar verre landen en onbekende steden. Hij werd gevangengenomen en belandde in bijzondere situaties. Zo ook wij: we hebben geluiden geraden, muziek gemaakt, rebussen opgelost en een estafette race gelopen, allemaal gelinkt aan het verhaal van Paulus. 132 groepen deden mee aan dit landelijke evenement, georganiseerd door JOP, de jongerenafdeling van de PKN. In Ternaard was de leiding in handen van de kinderkerk. We gingen uiteindelijk met een 33ste plek en een mooie ervaring rijker naar huis. Het was een prachtige avond!

Op de foto zijn de kinderen druk bezig met het oplossen van de rebussen.

Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie

Dit jaar is er een huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie in de week van 29 november t/m 5 december. Vanwege Corona wordt er niet met een collectebus gecollecteerd. U krijgt een flyer in de bus. De collecte is bestemd voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten… Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen.
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Onderwijs geeft kwetsbare kinderen structuur. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.

Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! Helpt u mee?

Maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Vluchtelingenkinderen Griekenland’, of doneer online. Hartelijk dank!

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Grutte Tsjerke open voor ontsteken kaarsje

Ternaard – Maandag 2 november werden wereldwijd de overledenen herdacht op Allerzielen. Dit van oorsprong Rooms Katholiek gebruik werd dit jaar voor het eerst binnen de PKN gemeente van Ternaard georganiseerd.

In dit bijzondere jaar kwamen rond de 40 belangstellenden vanuit ons dorp een kaarsje aansteken in de Grutte Tsjerke. Zij konden onder de geldende corona maatregelen na het aansteken van een kaars, een moment stil zijn, luisteren naar muziek of een gesprek aangaan met de aanwezige pastoraal medewerkers.