Aanmelden kerkdiensten

Door het toenemende aantal besmettingen heeft de overheid de kerken het dringende advies gegeven om het aantal personen dat fysiek tijdens de dienst aanwezig is te beperken tot 30 personen. Personen die aan de dienst meewerken, dit zijn de dienstdoende ambtsdragers, voorganger, koster, organist, personen die de presentatie verzorgen, de lector, de leiding van de kinderkerk en de zangers in het gelegenheidskoor, zijn hier niet bij inbegrepen. Deze personen hoeven zich niet aan te melden op de website. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven ook niet aangemeld te worden!

Wij kiezen ervoor om de diensten, zij het met minder mensen, toch door te laten gaan. Het betekent dat wij gaan werken met een aanmeldingssysteem. U kunt zich aanmelden via aanmelden.pkn-ternaard.nl.

Dit kan tot de zaterdagavond voorafgaand aan de dienst tot 18.00 uur. Is het aantal van 30 personen bereikt, dan is reserveren voor de desbetreffende kerkdienst niet meer mogelijk. U kunt bij elke dienst zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn om te reserveren. Beschikt u niet over de mogelijkheid u digitaal aan te melden, dan kunt u zich aanmelden bij de scriba, telefoonnummer 0519-571019.

Activiteiten 2020-2021

Vanwege Corona en animo houden wij de kalender op onze website zo up to date mogelijk, wanneer er een activiteit vervalt, verdwijnt deze ook uit de kalender. Zo weet u precies op welke dag er wel of niet een kerkelijk activiteit is.

Bevestigingsdienst Da. Hilde Graafland zondag 13 september

Door: Ds. Anne Elverdink

Tijd: 14.00 uur


Ook (her)bevestiging van andere ambtsdragers:

 • Onno Bouma (Diaken)
 • Minke van der Wal (Ouderling)
 • Gosse Hiemstra (Kerkrentmeester)
 • Froukje de Beer (Scriba)

En afscheid van Arjen Kalma (Diaken)

Startzondag 20 september

Op zondag 20 september is het startzondag. Vanwege Corona hebben we een aangepaste opzet, waar we heel enthousiast over zijn. Het belangrijkste wat jullie moeten weten is het volgende:

We beginnen de diensten om 10.30 uur.

De kinderen van de basisschool mogen met hun ouders naar het Dorpshuis. Daar zal een speciale dienst gehouden worden met Da. Hilde Graafland en de leiding van de kinderkerk.

De 12-20 jarigen kunnen naar de Lytse Tsjerke, waar pastor Marianne Huisman met het jeugdteam een jeugddienst houdt.

En de rest wordt verwacht in de Grutte Tsjerke, met pastor Marianne Folbert als voorganger.

Na de dienst komen we bij elkaar – op afstand – in de pastorietuin aan de Holwerterdyk 6. Als het slecht weer is ergens onderdak. Het is de bedoeling dat ieder zijn of haar eigen lunchpakketje meeneemt. Voor koffie, thee en fris wordt gezorgd.
Op deze wijze hopen we een goede start te maken als gemeente in deze bijzondere tijd!

Kerkdienst zondag 16 augustus vervalt

Beste gemeente,

In verband met de snel ontwikkelende situatie rond Corona in ons dorp heeft het moderamen vandaag intensief overleg gevoerd over hoe om te gaan met de open lucht kerkdienst op het voetbalveld op zondag 16 augustus.

Door de besmettingen met het virus van leden van de voetbalvereniging en het korps Euphonia is de dreiging van het virus wel heel dichtbij gekomen. Dit heeft bij het bestuur van het korps tot de conclusie geleid dat zij helaas niet kunnen meewerken aan een openluchtdienst a.s. zondagmiddag. Wij respecteren dit uiteraard. Verder zijn door onder andere de kaatsvereniging en de voetbalvereniging alle activiteiten stil gelegd.

We hebben nog overwogen de kerkdienst in het kerkgebouw door te laten gaan, maar zijn tot de conclusie gekomen dat het verstandiger is om komende zondag de dienst eenmalig af te lassen en de komende week te bezien hoe de zaken zich verder zullen ontwikkelen.

Daarmee sluiten we ons aan bij wat de andere verenigingen hebben besloten en de gevoelens van ongerustheid die bij velen in ons dorp leven.

Laat onverlet dat we ons met onze zorgen in gebed tot onze Heer en Heiland mogen wenden en mogen vragen om Zijn hulp in deze moeilijke tijden.

Zingen in de kerk

We mogen weer gaan zingen in onze kerkdiensten in Ternaard, maar wel met mate!

Dat is de uitkomst van de berekening, die we hebben gemaakt naar aanleiding van een rekenmodel van de PKN. Volgens deze berekening kunnen wij in ons kerkgebouw met een bezetting van maximaal 70 mensen 15 minuten ‘veilig’ zingen. Dan praten we over 3 lange liederen (met meerdere coupletten) of 4 korte liederen.

We hebben besloten dat we dat zo gaan doen. We vragen de voorgangers om een liturgie te houden met 3 of 4 liederen om te zingen en enkele liederen die via de Videobeelden worden vertoond en waarbij we kunnen mee neuriën. Zo hopen we onze diensten veilig en verantwoord te kunnen houden. We zijn erg blij, dat het weer mogelijk is. Door te zingen geven we immers ‘stem’ aan ons geloof en aan onze dankbaarheid.

We stoppen overigens wel met de liederen buiten. Die waren bedoeld om het niet-mogen-zingen nog een beetje goed te maken, maar dat is nu niet meer nodig. We danken de blazers van Euphonia voor hun bereidwilligheid.

Eerste kerkdienst in corona

Ternaard – Afgelopen zondag 5 juli werd door PKN gemeente Ternaard weer een kerkdienst gehouden met gemeenteleden. Na een periode van 16 weken de diensten te hebben uitgezonden via kerkomroep.nl was het vandaag weer een hele opluchting dat er weer samengekomen mocht worden in de monumentale Grutte Tsjerke van Ternaard.

Door een werkgroep was de kerk coronaproof ingericht. Voorganger Hilde Graafland was best wel een beetje zenuwachtig bij aanvang van de dienst. Maar na het betreden van de kansel sprak zij de aanwezige 44 leden toe in woord en gebed. Samen met de gemeente werd de dienst begonnen met het me neuriën van het Lied: Wat hou ik van uw huis.

De schriftlezing was in beurtspraak van Psalm 100 afgesloten met het lang gemiste orgelspel, door Johan Boeijenga werd  Psalm 100 instrumentaal ten gehore gebracht.

Na de verkondiging werd het Onze Vader opgezegd. Als slotlied werd door een ensemble: De frede fan e Greiden wes oer us gezongen. Na de zegen verzamelden de gemeenteleden zich op het kerkpad waar zij begeleid door Onno en Baukje met blaasinstrumenten het zegenlied: Hear, wês mei ús oant in oare kear. Volgende week weer een dienst in de Grutte Tsjerke met muziek van de beamer en orgelspel en vanaf 19 juli wordt er mogelijk weer voluit gezongen in de Grutte Tsjerke.

Voorschriften bijwonen kerkdiensten in Corona tijd

Beste gemeenteleden van Ternaard,

Op zondag 15 maart hebben we ook hier in Ternaard de kerkdeuren noodgedwongen moeten sluiten vanwege de maatregelen, die genomen werden om het Coronavirus te bestrijden. Twee weken later zijn we begonnen met het uitzenden van kerkdiensten via internet, waar velen van u gebruik van hebben gemaakt. Ondertussen bleef de kerk voor de gemeente gesloten, nu al bijna drieënhalve maand!
Nu per 1 juli de maatregelen verder verruimd worden, gaan ook de diensten in de Grutte Tsjerke weer beginnen. Gelukkig dat het weer kan!
Maar, er zijn een aantal beperkingen en spelregels. Deels zijn dat organisatorische maatregelen, waar wij vooral als kerkenraad rekening mee moeten houden. Maar deels slaan die ook op de inhoud van de diensten, en dat merken we allemaal. Het gaat dan over het 1,5 meter afstand, die we tot elkaar moeten houden. En het gaat over het beperkt mogen zingen. Het kan niet anders, of dat heeft invloed op de manier, waarop we de diensten zullen beleven. Het gevoel wat we hebben, als we op ons eigen plekje zitten met bekende mensen om ons heen, dat is er voorlopig niet.
Het zal dus anders zijn, maar het is niet anders. We moeten het samen leren om binnen deze beperkingen toch echt gemeente van de Heer te zijn, de gemeenschap met elkaar vast te houden en de lofzang zo goed en zo kwaad als mogelijk is, gaande te houden. Daar mogen we over vragen en op verwachten!

gebruiksregels in corona tijd

We hebben de voorschriften, die vanuit de landelijke PKN in een protocol zijn vastgelegd, vertaald naar onze situatie. Hieronder vindt u ze.
Dit zijn dus voorlopig de gebruiksregels in de Grutte Tsjerke (en t.z.t. ook in de Lytse Tjserke) bij kerkdiensten in Corona tijd:

 1. Vanuit de kerkenraad zullen elke dienst 4 ambtsdragers aanwezig zijn om de dienst in goede banen te leiden. Zij treden namens de kerkenraad op en hebben de bevoegdheid aanwijzingen te geven, die ook moeten worden opgevolgd. Twee van de vier ambtsdragers begeleiden de voorganger in de dienst.
 2. Dringend wordt verzocht om geen dienst bij te wonen, als u of één van uw huisgenoten de volgende verschijnselen laat zien:
  – regelmatig hoesten of niezen;
  – griepachtige verschijnselen;
  – een verhoging van uw lichaamstemperatuur.
  Bij twijfelgevallen kan het helaas zo zijn, dat we u niet binnen mogen laten.
 3. De hoofdregel van het onderling afstand houden van 1,5 meter geldt ook tijdens de kerkdiensten. Uitzondering geldt voor personen die tot hetzelfde huishouden behoren.
 4. Door de onder punt 3 genoemde hoofdregel is het aantal beschikbare plaatsen in de Grutte Tsjerke beperkt tot 50 á 60.
  Door de kerkenraad is besloten voorlopig geen toegangsregeling te organiseren. De toeging is nu eenvoudig: wie het eerst komt krijgt toegang, tot de kerk “vol” is. Dus maximaal 50 á 60. Is het aantal bezoekers groter, dan wordt verzocht de dienst thuis te gaan volgen. We zullen dit uiteraard continu evalueren en eventueel met een aangepaste verdelingssystematiek komen als de belangstelling de beschikbare ruimte overtreft.
 5. U wordt vriendelijk verzocht op het kerkpad buiten en bij binnenkomst de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht te nemen. Binnen vragen we naar uw gezondheid en en schrijven wij uw naam op (omdat we geen schriftelijke aanmelding vooraf hebben en het verplicht is). Er is gelegenheid om uw handen te ontsmetten. Eén van de dienstdoende ambtsdragers zal u vervolgens naar een plaats in de kerk begeleiden, te beginnen achter in de kerk en voorin eindigend.
  Bij het verlaten van de kerk, na de dienst, zal de volgorde andersom zijn: eerst degenen, die voorin de kerk zitten en het laatst degenen, die achterin de kerk zitten.
 6. Misschien was u gewend aan uw eigen plekje in de kerk. Helaas kunnen wij in deze periode geen eigen zitplaatsen toewijzen. Dit om te voorkomen dat we de afstandsregel niet kunnen nakomen.
 7. We vragen u om uw jassen mee te nemen naar uw zitplaats om te voorkomen dat er opstoppingen in de garderobe ontstaan en we de onderlinge afstand niet kunnen aanhouden. Het consistorie is alleen toegankelijk voor de voorganger, dienstdoende ambtsdragers, koster en de lector.
 8. We vragen u het toiletgebruik te vermijden en alleen bij hoge nood hiervan gebruik te maken.
 9. We mogen naar aanleiding rekenmodel van de PKN met een bezetting van maximaal 70 mensen, 15 minuten ‘veilig’ zingen. Dan praten we over 3 lange liederen (met meerdere coupletten) of 4 korte liederen.
 10. Er zijn geen collecten tijdens de dienst. We bieden graag de gelegenheid om na afloop van de dienst, bij het verlaten van de kerk, uw gaven in een schaal in de hal te deponeren.
 11. Tot nader besluit komt de kinderkerk niet eerst in de kerk. De kinderen gaan meteen naar het dorpshuis. Ouders kunnen natuurlijk ook besluiten om hun kinderen mee te nemen naar de dienst. De kinderen blijven dan wel de hele dienst in de kerk. In de schoolvakantietijd is er overigens geen kinderkerk.
 12. De kerkenraad laat het aan de gastvoorgangers over of zij in onze gemeente onder deze regels willen voorgaan.
 13. De voorgangers worden aangemerkt als ‘contactberoep’, zodat zij de gewone liturgische handelingen kunnen verrichten in geval van het bedienen van de doop het het handen opleggen bij de bevestiging van nieuwe ambtsdragers, de inzegening van een huwelijk of de zegening van een ernstig zieke. Zij dienen daartoe extra hun handen te wassen en te desinfecteren.
 14. Na iedere dienst worden de contactpunten in de kerk schoongemaakt door de ambtsdragers.
 15. In gevallen, waarin deze regels niet voorzien, zijn de dienstdoende ambtsdragers bevoegd om een beslissing te nemen. De aanwijzingen die hieruit voortvloeien moeten we samen ook opvolgen.

Het lijken veel regels en dat zijn het ook. Maar met de nodige inschikkelijkheid van iedereen zal het ons zeker moeten lukken. We hopen en bidden, dat we ook in Corona tijd weer goede diensten mogen hebben, waarin de Heer in ons midden is en wij de gemeenschap mogen ervaren, tezamen met de gemeenteleden die thuis met ons meekijken en meedoen.
Uiteraard houden wij ons aanbevolen voor tips of opmerkingen over de gang van zaken.

Een hartelijke groet van uw kerkenraad!

WEES WELKOM IN DE GRUTTE TSJERKE: IEDERE ZONDAG OM 09.30 UUR!

 

Kom jij het videoteam versterken?

Het videoteam van de PKN-kerk in Ternaard vraagt jongelui of wat ouderen om het team te komen versterken bij het maken van presentaties voor de kerkdiensten op zondagmorgen.

Wat ga je doen?

Je gaat eens in de ± 6 weken een presentatie maken, met behulp van een speciaal programma, voor de kerkdienst op zondagmorgen. Een andere groep verzorgt dan de uitzending om 09:30 uur en is wereldwijd te volgen op Kerkomroep.nl.

Alles wat in de presentatie moet komen te staan, wordt aangeleverd door de dominee en een vaste medewerker. Het te maken programma krijg je meestal woensdag in je mail. Je wordt grondig voorbereid op je taak door Chris Veenstra en/of Peter Christiaan Veenstra.

Ja leuk! Ik kom het team versterken!

Lijkt het jou leuk om het videoteam te versterken? Dan kun je je aanmelden via de mail of persoonlijk bij Oane Talsma, tel.0519346460, mailadres: ap.talsma@planet.nl.