Eerste kerkdienst in corona

Ternaard – Afgelopen zondag 5 juli werd door PKN gemeente Ternaard weer een kerkdienst gehouden met gemeenteleden. Na een periode van 16 weken de diensten te hebben uitgezonden via kerkomroep.nl was het vandaag weer een hele opluchting dat er weer samengekomen mocht worden in de monumentale Grutte Tsjerke van Ternaard.

Door een werkgroep was de kerk coronaproof ingericht. Voorganger Hilde Graafland was best wel een beetje zenuwachtig bij aanvang van de dienst. Maar na het betreden van de kansel sprak zij de aanwezige 44 leden toe in woord en gebed. Samen met de gemeente werd de dienst begonnen met het me neuriën van het Lied: Wat hou ik van uw huis.

De schriftlezing was in beurtspraak van Psalm 100 afgesloten met het lang gemiste orgelspel, door Johan Boeijenga werd  Psalm 100 instrumentaal ten gehore gebracht.

Na de verkondiging werd het Onze Vader opgezegd. Als slotlied werd door een ensemble: De frede fan e Greiden wes oer us gezongen. Na de zegen verzamelden de gemeenteleden zich op het kerkpad waar zij begeleid door Onno en Baukje met blaasinstrumenten het zegenlied: Hear, wês mei ús oant in oare kear. Volgende week weer een dienst in de Grutte Tsjerke met muziek van de beamer en orgelspel en vanaf 19 juli wordt er mogelijk weer voluit gezongen in de Grutte Tsjerke.

De kerk gaat weer open!

Beste gemeenteleden van Ternaard,

Op zondag 15 maart hebben we ook hier in Ternaard de kerkdeuren noodgedwongen moeten sluiten vanwege de maatregelen, die genomen werden om het Coronavirus te bestrijden. Twee weken later zijn we begonnen met het uitzenden van kerkdiensten via internet, waar velen van u gebruik van hebben gemaakt. Ondertussen bleef de kerk voor de gemeente gesloten, nu al bijna drieënhalve maand!
Nu per 1 juli de maatregelen verder verruimd worden, gaan ook de diensten in de Grutte Tsjerke weer beginnen. Gelukkig dat het weer kan!
Maar, er zijn een aantal beperkingen en spelregels. Deels zijn dat organisatorische maatregelen, waar wij vooral als kerkenraad rekening mee moeten houden. Maar deels slaan die ook op de inhoud van de diensten, en dat merken we allemaal. Het gaat dan over het 1,5 meter afstand, die we tot elkaar moeten houden. En het gaat over het niet mogen zingen. Het kan niet anders, of dat heeft invloed op de manier, waarop we de diensten zullen beleven. Het gevoel wat we hebben, als we op ons eigen plekje zitten met bekende mensen om ons heen, dat is er voorlopig niet. Het niet kunnen zingen is ook een gevoelige beperking. Maar daar kunnen we wel wat aan doen, ook al moeten we er misschien wel een innerlijke drempel voor over: zoals het mee-neuriën met een lied dat via de schermen wordt gepresenteerd, of samen een lied opzeggen. We willen echter wel aan het einde van de dienst buiten samen een lied echt zingen. We denken dat het fijn is en dat we dan met een blij gevoel naar huis zullen gaan.
Het zal dus anders zijn, maar het is niet anders. We moeten het samen leren om binnen deze beperkingen toch echt gemeente van de Heer te zijn, de gemeenschap met elkaar vast te houden en de lofzang zo goed en zo kwaad als mogelijk is, gaande te houden. Daar mogen we over vragen en op verwachten!

gebruiksregels in corona tijd

We hebben de voorschriften, die vanuit de landelijke PKN in een protocol zijn vastgelegd, vertaald naar onze situatie. Hieronder vindt u ze.
Dit zijn dus voorlopig de gebruiksregels in de Grutte Tsjerke (en t.z.t. ook in de Lytse Tjserke) bij kerkdiensten in Corona tijd:

 1. Vanuit de kerkenraad zullen elke dienst 4 ambtsdragers aanwezig zijn om de dienst in goede banen te leiden. Zij treden namens de kerkenraad op en hebben de bevoegdheid aanwijzingen te geven, die ook moeten worden opgevolgd. Twee van de vier ambtsdragers begeleiden de voorganger in de dienst.
 2. Dringend wordt verzocht om geen dienst bij te wonen, als u of één van uw huisgenoten de volgende verschijnselen laat zien:
  – regelmatig hoesten of niezen;
  – griepachtige verschijnselen;
  – een verhoging van uw lichaamstemperatuur.
  Bij twijfelgevallen kan het helaas zo zijn, dat we u niet binnen mogen laten.
 3. De hoofdregel van het onderling afstand houden van 1,5 meter geldt ook tijdens de kerkdiensten. Uitzondering geldt voor personen die tot hetzelfde huishouden behoren.
 4. Door de onder punt 3 genoemde hoofdregel is het aantal beschikbare plaatsen in de Grutte Tsjerke beperkt tot 50 á 60.
  Door de kerkenraad is besloten voorlopig geen toegangsregeling te organiseren. De toeging is nu eenvoudig: wie het eerst komt krijgt toegang, tot de kerk “vol” is. Dus maximaal 50 á 60. Is het aantal bezoekers groter, dan wordt verzocht de dienst thuis te gaan volgen. We zullen dit uiteraard continu evalueren en eventueel met een aangepaste verdelingssystematiek komen als de belangstelling de beschikbare ruimte overtreft.
 5. U wordt vriendelijk verzocht op het kerkpad buiten en bij binnenkomst de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht te nemen. Binnen vragen we naar uw gezondheid en en schrijven wij uw naam op (omdat we geen schriftelijke aanmelding vooraf hebben en het verplicht is). Er is gelegenheid om uw handen te ontsmetten. Eén van de dienstdoende ambtsdragers zal u vervolgens naar een plaats in de kerk begeleiden, te beginnen achter in de kerk en voorin eindigend.
  Bij het verlaten van de kerk, na de dienst, zal de volgorde andersom zijn: eerst degenen, die voorin de kerk zitten en het laatst degenen, die achterin de kerk zitten.
 6. Misschien was u gewend aan uw eigen plekje in de kerk. Helaas kunnen wij in deze periode geen eigen zitplaatsen toewijzen. Dit om te voorkomen dat we de afstandsregel niet kunnen nakomen.
 7. We vragen u om uw jassen mee te nemen naar uw zitplaats om te voorkomen dat er opstoppingen in de garderobe ontstaan en we de onderlinge afstand niet kunnen aanhouden. Het consistorie is alleen toegankelijk voor de voorganger, dienstdoende ambtsdragers, koster en de lector.
 8. We vragen u het toiletgebruik te vermijden en alleen bij hoge nood hiervan gebruik te maken.
 9. Helaas mogen we nog niet zingen tijdens de dienst. De deskundigen geven aan dat het gevaar bestaat dat zich bij het zingen veel deeltjes in de lucht kunnen verspreiden, wat dan weer tot besmetting kan leiden. We zullen andere liturgische vormen moeten vinden en gebruik maken van het orgel en de digitale kanalen.
 10. Er zijn geen collecten tijdens de dienst. We bieden graag de gelegenheid om na afloop van de dienst, bij het verlaten van de kerk, uw gaven in een schaal in de hal te deponeren.
 11. Tot nader besluit komt de kinderkerk niet eerst in de kerk. De kinderen gaan meteen naar het dorpshuis. Ouders kunnen natuurlijk ook besluiten om hun kinderen mee te nemen naar de dienst. De kinderen blijven dan wel de hele dienst in de kerk. In de schoolvakantietijd is er overigens geen kinderkerk.
 12. De kerkenraad laat het aan de gastvoorgangers over of zij in onze gemeente onder deze regels willen voorgaan.
 13. De voorgangers worden aangemerkt als ‘contactberoep’, zodat zij de gewone liturgische handelingen kunnen verrichten in geval van het bedienen van de doop het het handen opleggen bij de bevestiging van nieuwe ambtsdragers, de inzegening van een huwelijk of de zegening van een ernstig zieke. Zij dienen daartoe extra hun handen te wassen en te desinfecteren.
 14. Na iedere dienst worden de contactpunten in de kerk schoongemaakt door de ambtsdragers.
 15. In gevallen, waarin deze regels niet voorzien, zijn de dienstdoende ambtsdragers bevoegd om een beslissing te nemen. De aanwijzingen die hieruit voortvloeien moeten we samen ook opvolgen.

Het lijken veel regels en dat zijn het ook. Maar met de nodige inschikkelijkheid van iedereen zal het ons zeker moeten lukken. We hopen en bidden, dat we ook in Corona tijd weer goede diensten mogen hebben, waarin de Heer in ons midden is en wij de gemeenschap mogen ervaren, tezamen met de gemeenteleden die thuis met ons meekijken en meedoen.
Uiteraard houden wij ons aanbevolen voor tips of opmerkingen over de gang van zaken.

Een hartelijke groet van uw kerkenraad!

WEES WELKOM IN DE GRUTTE TSJERKE: VANAF 5 JULI IEDERE ZONDAG OM 09.30 UUR!

 

Kom jij het videoteam versterken?

Het videoteam van de PKN-kerk in Ternaard vraagt jongelui of wat ouderen om het team te komen versterken bij het maken van presentaties voor de kerkdiensten op zondagmorgen.

Wat ga je doen?

Je gaat eens in de ± 6 weken een presentatie maken, met behulp van een speciaal programma, voor de kerkdienst op zondagmorgen. Een andere groep verzorgt dan de uitzending om 09:30 uur en is wereldwijd te volgen op Kerkomroep.nl.

Alles wat in de presentatie moet komen te staan, wordt aangeleverd door de dominee en een vaste medewerker. Het te maken programma krijg je meestal woensdag in je mail. Je wordt grondig voorbereid op je taak door Chris Veenstra en/of Peter Christiaan Veenstra.

Ja leuk! Ik kom het team versterken!

Lijkt het jou leuk om het videoteam te versterken? Dan kun je je aanmelden via de mail of persoonlijk bij Oane Talsma, tel.0519346460, mailadres: ap.talsma@planet.nl.

Heilig Avondmaal 14 juni

Volgende week zondag, 14 juni, hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Dat doen we opnieuw via de internetdienst in de kerk en bij u en jullie thuis.Ieder die dat wil nodigen we hartelijk uit het mee te vieren. Dat kan, door voorafgaand aan de uitzending een stukje brood en een bekertje wijn (of sap of desnoods water) klaar te zetten. Het zijn de tekenen, die ons verwijzen naar het offer van onze Heer, Jezus Christus, waardoor Hij al onze schuld op zich genomen heeft en ons bevrijd heeft en vervuld heeft met Zijn Geest. Na de uitdeling in de kerk van het brood, pakken wij ons stukje brood, en na het schenken van de beker nemen wij ons bekertje. Zo eten en drinken wij gezamenlijk het brood en de wijn, en gedenken onze Heer Jezus Christus, totdat Hij komt!

Aangepaste diensten tot tenminste 1 juli

Beste gemeenteleden,

Ondanks dat het vanaf 1 juni weer mogelijk is om samen te komen in groepen van 30 personen, heeft het moderamen besloten om tot tenminste 1 juli nog op digitale wijze door te gaan. Dit, omdat er ook binnen onze gemeente verschillend wordt gedacht over het heropstarten van de kerkdiensten en omdat het nog erg lastig wordt om te bepalen wie er welke zondag naar kerk toe kan. Wij hopen dat er vanaf 1 juli wat meer ruimte komt en zullen hier als kerkenraad op 8 juni over vergaderen.

Dit betekend dat er tot 1 juli nog géén kerkdiensten in de kerk zijn. We blijven de kerkdiensten vooraf opnemen en plaatsen deze vervolgens online.  In de Kalender kunt u de invulling van de kerkdiensten tot 1 juli bekijken.

Daarnaast hebben wij als videoteam vernomen dat het op zondagochtend lang niet altijd mogelijk is om de kerkdienst te bekijken via Kerkomroep.nl of de Kerkomroep App. Dit komt omdat de servers van Kerkomroep.nl de drukte niet goed aankunnen. Daarom hebben wij hierop een tijdelijke oplossing bedacht: Op de dag van de desbetreffende kerkdienst kunt u tussen 7.30 uur en 12.30 uur de kerkdienst ook bekijken via onze website. Er wordt automatisch een bericht geplaatst met hierin een YouTube film van de kerkdienst. Na 12.30 uur blijft het mogelijk om de kerkdienst via Kerkomroep.nl of de Kerkomroep App te bekijken.

Wij hopen u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben over de kerkdiensten tot 1 juli.

Ternaard herdenkt de gevallenen

Ternaard – 4 mei werd er een sobere maar goeie herdenking gehouden in Ternaard.

Het 4 mei comité had een kleine herdenking georganiseerd. Bij het gemeentelijk verzetsmonument aan de Groedse werd door Wethouder de Graaf een krans neergelegd. Bij het graf van verzetsman Nauta werd even eens een krans gelegd ditmaal door Eelco Duurken van dorpsbelang Ternaard en Oane Talsma van het 4 en 5 mei comité Hierna werden er bloemstukken van de Gemeente Noardeast-Fryslân en dorpsbelang Ternaard gelegd bij de vijf omgekomen geallieerden.

In de avond werd om 19.58 uur het Taptoe signaal gegeven door Jantine Mizelmoe. Na de twee minuten stilte werd het Wilhelmus ingezet. Pytsje de Graaf nam de kijkers vervolgens mee door foto’s en film van de die middag gehouden herdenking. Ook werden alle namen; inwoners Ternaard, kerkleden en geallieerden genoemd die zijn gevallen voor de Vrijheid. Deze bijeenkomst werd gehouden in de grutte Tsjerke is via uitzending.pkn-ternaard.nl terug te zien.

Foto’s: Bote Sape Schoorstra (Druk op de afbeelding om het volledige fotoalbum te bekijken)

Blomstik Grutte Tsjerke

It blomstik dat hjir yn tsjerke stiet is makke yn opdracht fan de PKN-gemeente Ternaard troch Aukje Kingma.

It blomstik is makke yn de kleuren fan de Nederlânske flagge, en stiet symboal foar de ienheid en ûnôfhinklikheid fan it hiele Keninkryk der Nederlanden.

De ferskillende kleuren dy’t brûkt binne hawwe allegear in betsjutting

Read is de kleur fan libben, krêft en passy,

Wyt is de kleur fan ûnskuld, folsleinens en frede en stiet foar in nij begjin

Blau is de kleur fan wilskrêft, leauwen en betrouwen

De blommen dy’ferwurke wurde binne binne Hedera/klimop en stiet symboal foar trou en ferbûnes.

De vergeetmijnietjes sprekke foar harrensels sadat wy harren net ferjitte dy’t foar ús striden hawwe. Mar steane ek foar de takomst dat wy net ferjitte dat dit nea wer barre mei.

De wite lely’s dy’t ferwurke binne steane foar ljocht en frede
de roas is it symboal foar leafde ,freugde en betrouwen.

De liuwebek yn it blomstik ferwurke as teken fan folsleinens , geheimen bewarje en fine wat ferlern is.

En as lêste de gerbera as synboal foar in dierbere freonskip. Sa sprekt dit blomstik yn syn folsleinens fan trou, ferbûnens en frede.

Berenjacht op Paaszondag

Dank jullie wel voor de ingeleverde reacties en voor de foto’s die ik erbij kreeg!

Leuk om te horen hoeveel beren jullie hebben gezien.

Er zat één heel moeilijk te zien beertje bij, die sommigen van jullie wel hebben gezien, maar anderen niet. Op de foto kun je zien, welke ik bedoel.

De goede uitslag is dus: 6 beren.

Dat Froukje de Beer dienst had als diaken bleek bij sommigen tot discussie te leiden… Toch heeft niemand het aantal van 7 beren genoemd, ook al had ik dat wel goedgekeurd!

Mvg. Da. Hilde Graafland

Kerkhof ziet geel van de Wylde tulp

Ternaard – De Bostulp (Tulipa sylvestris) is een beschermde stinzenplant. Deze uit de 16de eeuw naar Nederland gebrachte plant groeit voornamelijk, en dan bij duizenden tegelijk, rondom de Grutte Tsjerke van Ternaard. De duizenden bloeiende tulpen leveren zo’n bijzonder schouwspel op, dat natuurliefhebbers er elk jaar, behalve dit jaar dan, speciaal voor naar het Friese dorp reizen. In Nederland komen nog een kleine twintig stinzenplanten voor. Dat zijn planten die eeuwen geleden gepoot zijn op landgoederen en buitenplaatsen en die langzaam zijn verwilderd. Buitenplaatsen heten in Friesland stinzen. Er zijn er nog drie, in Veenwouden, Oudwoude en bij Jelsum. Maar alleen op het kerkhof van Ternaard heeft de Bostulp, die de Friezen Wylde tulp noemen, het zo naar zijn zin dat hij helemaal is verwilderd. Begin juni als de tulp is afgestorven wordt het kerkhof weer netjes gemaaid.

Foto’s: Bote Sape Schoorstra

Toch en beetje een intrede voor Ds. Hilde Graafland

Ternaard – Zondag heeft PKN Ternaard voor het eerst een dienst gevierd zonder aanwezigen dit vanwege de opgelegde maatregelen vanwege het Coronavirus. Samen met een ouderling van de PKN Holwerd is Ds. Hilde Graafland voorgegaan in de dienst. Met een lezing uit Johannes 15: 9-17 en een overdenking over vriendschap en vrienden.
Met deze meditatieve dienst is de intrede van Ds. Hilde Graafland toch een beetje een feit voor de Holwerd en Ternaard. Later in het jaar wordt de intrede officieel bekrachtigd.
De komende tijd worden de diensten ook opgenomen voor publiek en zijn te bekijken op de normale kerktijden via Kerkomroep.nl

De uit te zenden diensten tot en met Pasen zijn:

 • Zondag 5 april Palmpasen 09.30 uur
 • Donderdag 9 april Witte Donderdag Avondmaal viering 19.30 uur
 • Vrijdag 10 april Goede Vrijdag 19.30 uur,
 • Zaterdag 11 april Stille zaterdag 22.00 uur,
 • Zondag 12 april Pasen, Het feest van de Opstanding. 09.30 uur.

Voor de duidelijkheid de diensten worden eerder opgenomen zonder aanwezigen, en zijn op de aangegeven tijden terug te zien via Kerkomroep.nl