Week van Gebed – zondag 24 januari 18.00 uur

24 januari – Heel de schepping

‘Om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn’ (Johannes 15 vers 11)

lezen

Kolossenzen 1 vers 15-20, Marcus 4 vers 30-32

De lofzang op Christus in Kolossenzen nodigt ons uit om te zingen over Gods redding. De gekruisigde en opgestane Christus brengt verzoening voor het hele universum, zoals God alles voor een toekomst van leven en vrede schiep. In geloof zien we dat Gods koninkrijk heel dichtbij is, maar klein als een mosterdzaadje en nauwelijks zichtbaar. Het groeit echter wel. Ook in de nood van onze wereld werkt de Geest van de Opgestane. Hij moedigt ons allen aan onvermoeibaar te zoeken naar gerechtigheid en vrede. De aarde moet een thuis zijn voor alle schepselen. Gods Geest neemt ons in dienst, zodat de schepping in al haar volheid God kan blijven loven. Wanneer de natuur lijdt en mensen worden verdrukt, vraagt Gods Geest ons de moed niet te verliezen, maar deel te worden van het genezingswerk van Christus. Het nieuwe leven dat Christus brengt, is voor velen een licht van hoop. Een bron van verzoening voor de hele schepping. Van hem alleen komt de vreugde naar ons toe.

Gebed

Heilige God,
wij danken U dat U ons hebt geschapen en van ons houdt.
U bent aanwezig in ons en in de schepping.
Leer ons kijken naar de wereld zoals U dat doet, met liefde.
Laat ons gelovig werken aan een wereld
waar gerechtigheid en vrede bloeien,
tot eer van uw naam.

Bid ook voor
 • Vergeving voor onze uitputtende en oneerlijke omgang met Gods schepping.
 • Herstel van het klimaat. Dat het opnieuw mag worden zoals God het heeft bedoeld.

Week van Gebed – zaterdag 23 januari 18.00 uur

23 januari – Groeien in eenheid

‘Ik ben de wijnstok en jullie zijnde ranken’ (Johannes 15 vers 5a)

lezen

1 Korintiërs 1 vers 10-13, Johannes 17 vers 20-23

De avond voordat Hij stierf, bad Jezus voor de eenheid van de mensen die de Vader aan hem gaf: ‘Laat hen allen één zijn.., opdat de wereld gelooft’ (Johannes 17 vers 21). Verbonden met Christus delen gelovigen een sapstroom, die hen leven geeft en voedt als ranken aan een wijnstok.
Elke christelijke traditie heeft als doel om ons te leiden naar het hart van ons geloof: de gemeenschap met God, door Christus, in de Geest. Hoe meer we in deze gemeenschap leven, hoe meer we verbonden zijn met andere christenen en met alle mensen. Paulus waarschuwt ons voor een houding die de eenheid van de eerste christenen al bedreigde: de eigen traditie als enig juiste beschouwen ten koste van de eenheid van het lichaam van Christus. Verschillen brengen dan verdeeldheid, geen wederzijdse verrijking. Paulus had een zeer brede visie: ‘Alles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God (1 Korintiërs 3 vers 22-23). Christus wil dat wij in geloof eenheid en verzoening met elkaar zoeken. Dat wij net als Hij bidden: ‘Laat hen allen één zijn… opdat de wereld gelooft.’

Gebed

Heilige Geest,
levendmakend vuur en zachte adem, kom en blijf in ons.
Vernieuw onze passie voor eenheid,
zodat we de band die ons met U verenigt voor ogen houden.
Mogen allen die sinds hun doop bekleed zijn met Christus,
één zijn en samen getuigen van de Bron van onze hoop.

Bid ook voor
 • Uw eigen dorp of stad, dat christenen vanuit verschillende geloofsgemeenschappen in liefde samenwerken om zegenend aanwezig te zijn.
 • Uzelf, dat u oog mag hebben voor de waarde van de traditie van de ander.

Week van Gebed – vrijdag 22 januari 18.00 uur

22 januari – Liefde tonen

‘Ga opwegen draag een vrucht die blijft’ (naar Johannes 15 vers 16b)

lezen

Genesis 18 vers 1- 5, Marcus 6 vers 30-44

Nu Christus ons mag veranderen, groeit Gods liefde in onsen draagt het vrucht. We delen Gods liefde door zichtbaar bewogen te zijn met anderen. Jezus luisterde zijn leven lang naar de mensen die Hij ontmoette. Zij lieten Hem niet koud. Hij deinsde niet terug voor hun lijden. In het verhaal over het teken van de broden uit Marcus 6, voelt Jezus medelijden met de hongerige menigte. Hij weet dat de hele mens voeding nodig heeft. Alleen Hij kan de honger naar brood en de dorst naar het leven stillen. Jezus wil dit niet doen zonder zijn leerlingen. Het kleine beetje dat ze hem kunnen geven, gebruikt Hij: vijf broden en twee vissen. Ook vandaag wil Hij dat wij meewerken aan zijn onvoorwaardelijke zorg. lets kleins als een vriendelijke blik, een open oor of onze aanwezigheid is voor iemand soms genoeg om zich gezien te voelen. Als we onze beperkte mogelijkheden aan Jezus aanbieden, gebruikt Hij ze op een verrassende manier. Dan ervaren we wat ook Abraham deed. Door te geven ontvangen wij. Wie gastvrij uitdeelt, wordt overvloedig gezegend.

Gebed

Jezus Christus,
maak ons bewogen met de mensen om ons heen.
U weet hoe vaak we ons hulpeloos voelen, als we hen zien lijden.
U bent daar altijd al,
in uw ontferming hebt U hen al ontvangen.
Spreek tot hen door onze woorden,
steun hen door onze daden en laat uw zegen op ons allen rusten.

Bid ook voor
 • Hen die leven in armoede. Bid dat zij hieruit kunnen opstaan en dat zij Gods zorg voor hen mogen ervaren.
 • Onszelf, dat we bereid zullen zijn om te delen wat we hebben en niet bang hoeven te zijn voor tekort.

Week van Gebed – donderdag 21 januari 18.00 uur

21 januari – Veranderd door het Woord

‘Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb’ (Johannes 15 vers 3)

lezen

Deuteronomium 30 vers 11-20, Matteüs 5 vers 1-2

Gods Woord is heel dicht bij ons als zegen en belofte van blijdschap. God spreekt tot ons, als we ons hart openen. Door zijn Woord heeft God ons levend gemaakt. Hij haalt weg wat de groei van het ware leven belemmert, zoals een wijnbouwer de wijnstok snoeit. Ons perspectief verandert, wanneer we regelmatig een Bijbelgedeelte overdenken. Alleen of met anderen. Veel christenen bidden elke dag de zaligsprekingen uit Matteüs 5. God openbaart het geluk in het onvolmaakte. Niet het onrecht of het lijden heeft het laatste woord. Gelukkig zijn zij, die geraakt door Gods Geest, hun tranen niet bedwingen, maar de vrije loop laten. Zij ontvangen vreugde en troost. Hoe meer zij de Bron van hun geloof ontdekken, hoe meer zij hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Met anderen zetten zij zich in voor Gods wereld van vrede.
Gods Woord roept ons steeds op om door onze gedachten en daden zichtbaar te maken dat Christus leeft. Soms zullen we in het hier en nu al het geluk ervaren, dat volmaakt zal zijn als Christus aan het eind van de tijd in luister verschijnt.

Gebed

We prijzen U, God onze Vader,
omdat U ons uw woord geeft in de Heilige Schrift. We prijzen U
voor het veranderende effect dat uw Woord op ons heeft.
Help ons om het Leven te kiezen.
Leid ons door uw Geest, zodat wij de vreugde kunnen ervaren
die U zo graag met ons wilt delen.

Bid ook voor
 • De voortgang van het Bijbel vertaalwerk over de hele wereld, zodat iedereen Gods Woord in zijn of haar eigen taal mag lezen.
 • Voor hen die de pijn ervaren van onrecht of ander lijden hebben te verduren. Bid dat zij God en de ander mogen ontmoeten en vreugde en troost mogen ontvangen.

Week van Gebed – woensdag 20 januari 18.00 uur

20 januari – Samen bidden

‘Ik noem jullie geen slaven meer, maar vrienden.’ (naar Johannes 15 vers 15) .

lezen

Romeinen 8 vers 26-27, Lucas 11 vers 1-4

God verlangt naar een relatie met ons, zoals Hij Adam zocht in de hof. Hij vroeg: ‘Waar ben je?’ In Christus kwam God ons tegemoet. Jezus leefde biddend, intiem verbonden met de Vader. Hij sloot vriendschappen met zijn leerlingen en allen die Hij ontmoette. Hij liet hen kennismaken met zijn dierbaarste bezit: de liefdes-relatie met zijn Vader, die onze Vader is. Jezus en zijn leerlingen waren geworteld in de joodse traditie en zongen samen psalmen. Op andere momenten trok Jezus zich terug om te bidden. je kunt zowel samen bidden als alleen. Bidden is verwondering, klagen, voorbede, dankbaarheid of enkel stilte. Soms wil je graag bidden, maar voel je dat je het niet kunt. Keer je dan naar Jezus en vraag: ‘Leer mij bidden.’ Hij maakt de weg vrij. Het verlangen om te bidden is al een gebed. Samenkomen in een groep helpt ons. juist in een tijd waarin dat niet kan, merken we dat. Door het samen beleven van liederen, woorden en stilte ontstaat verbinding. Als we bidden met christenen uit andere tradities, kunnen we tot onze verwondering de vriendschap ervaren die voortkomt uit Degene die groter is dan de verdeeldheid. Vormen kunnen verschillen, maar één Geest brengt ons samen.

Gebed

Heer Jezus,
uw leven was één gebed,
volmaakte eenheid met de Vader.
Leer ons door uw Geest te bidden zoals uw liefde vraagt.
Mogen de gelovigen wereldwijd één zijn in voorbede en lofprijzing.
Laat uw koninkrijk van liefde komen.

Bid ook voor
 • Christenen die vervolgd worden om hun geloof, waardoor het moeilijker is om samen te komen. Bid voor bemoediging en bevrijding van onderdrukking.
 • Vaders, dat zij een goed beeld mogen laten zien van hoe God ook een Vader is.

Week van Gebed – dinsdag 19 januari 18.00 uur

19 januari – Een lichaam vormen

‘Heb elkaar lief, zoals Ik jullie heb liefgehad’ (Johannes 15 vers 12)

lezen

Kolossenzen 3 vers 12-17, Johannes 13 vers 1-15, 34-35

De avond voordat Jezus Christus stierf, knielde Hij neer om de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij wist dat samenleven moeilijk is en kende het belang van het elkaar vergeven en dienen. ‘Als Ik je voeten niet mag wassen, kun je niet bij Mij horen’, zei Jezus tegen Petrus. Petrus ontving de dienende Jezus en zijn voeten werden gewassen. De nederigheid en zachtmoedigheid van Christus raakte hem. Later zou hij Jezus’ voorbeeld navolgen en de gemeenschap van gelovigen in de vroege kerk dienen. Jezus wil dat zijn leven en liefde door ons heen stromen, zoals voedingsstoffen door de wijnstok. Zo kunnen christelijke gemeenschappen één lichaam zijn. Ook nu is het vaak niet gemakkelijk samen te leven. Door onze beperktheid houden we soms niet van onze naasten in kerk en familie, en lopen relaties stuk. Christus nodigt ons uit om bewogen te zijn met de ander, telkens weer. We verwelkomen elkaar met sterke en zwakke punten, omdat we weten dat God ons liefheeft. Zo is Christus in ons midden.

Gebed

God onze Vader, U toont ons uw liefde door Christus
en door onze broeders en zusters.
Open onze harten,
zodat we elkaar, hoe verschillend ook, aanvaarden en vergeven.
Schenk ons samen als één lichaam te leven,
zodat ieder mens als een geschenk zichtbaar zal zijn.
Laat ons samen een weerspiegeling zijn van de levende Heer.

Bid ook voor
 • Voor uw geloofsgemeenschap, dat u elkaar en anderen mag dienen, zoals ook Jezus dat deed.
 • Voor vergeving voor onze verdeeldheid en ons tekortschieten in liefde naar elkaar.

Week van Gebed – maandag 18 januari 18.00 uur

18 januari – verborgen groeien

‘Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie’ (Johannes 15 vers 4a)

lezen

Efeziërs 3 vers 14-21 Lucas 2 vers 41-52

Door de ontmoeting met Jezus verlangen wij ernaar dat wij in hem blijven en Hij in ons blijft. Dan rijpt de vrucht.Jezus was mens als wij. Hij groeide op en werd volwassen. Hij werd opgevoed in het joodse geloof, onopvallend in Nazareth. Er leek niets uitzonderlijks te gebeuren, maar de aanwezigheid van de Vader voedde Jezus. Maria overdacht Gods daden in haar leven en dat van haar Zoon. Ze koesterde dat alles in haar hart. Zo omarmde ze, steeds meer, het mysterie van Jezus. Ook wij hebben ons leven lang nodig om te groeien, om de diepte van Gods liefde te peilen, waarmee Hij in ons blijft en wij in hem. Zonder dat wij doorgronden hoe, laat de Geest Christus in ons hart wonen. Van binnen worden wij krachtig door te bidden, te luisteren naar Gods Woord en dat te delen met anderen. We groeien in geloof door in praktijk te brengen wat wij daaruit leren.

Gebed

Heilige Geest,
laat ons Christus in ons hart ontvangen
en koesteren als het geheim van Gods liefde.
Voed en verrijk ons gebed.
Verlicht ons bij het lezen van de Bijbel.
Maak uw daden zichtbaar door ons heen,
zodat de vruchten van uw genade in ons kunnen groeien.

Bid ook voor
 • Uzelf. Dat u in Christus mag blijven en de vrucht van verbondenheid mag ervaren.
 • Mensen in uw eigen omgeving. Dat zij de vruchten mogen plukken van uw verbondenheid met Christus.

Week van Gebed 17-24 januari 2021

Thema: #blijfinmijnliefde  (Oproep van Jezus in het evangelie van Johannes)

In verband met de strenge coronamaatregelen zijn er dit jaar geen gebedsvieringen in de Grutte Tsjerke.
Maar dit betekent natuurlijk niet dat de gebedsavonden hiermee gecancelled zijn.
Het programma van de verschillende avonden vindt u op de desbetreffende dag om 18.00 uur op onze website
We hopen dat velen van u thuis ruimte maken om de voorbede te laten doorgaan.
Het eenparig gebed is een fundament van de gemeente.

#Blijfinmijnliefde
In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven,
verfrissend en bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en te blijven, groeien we ook in eenheid
met anderen.

Vrolijke blaasmuziek in de vroege ochtend

Ternaard – Kerstmorgen klonk normaal gesproken vrolijke zang en muzikale klanken over Ternaard maar door de corona pandemie kon dat dit jaar helaas niet doorgaan. Maar de inwoners van Ternaard konden in de vroege ochtend tocht wakker worden met blaasmuziek. Tiny van der Veen en Onno Bouma trokken de stoute schoenen aan om met Trombone en cornet een tocht door het dorp te maken om op verschillende punten in het dorp mensen moed toe te blazen. Zo ontwaakte Ternaard, waar hier en daar een deur of raam open ging.

Speciale aandacht was er voor alleenstaanden en bedroefden, ook de bewoners van Albertus Nautastrijtte werden verblijd met muziek in uit de aangrenzende hofjes.