Archieven: <span>Evenementen</span>

Open Deur Dienst

Grutte Tsjerke Tsjerkestrjitte 1, Ternaard, Friesland, Nederland

m.m.v. muziekgroep Extra collecte: Kerk in Actie: Binnenlandsdiaconaat

Kerkdienst o.l.v. da. Hilde Graafland

Grutte Tsjerke Tsjerkestrjitte 1, Ternaard, Friesland, Nederland

Heilig Avondmaal organist: Jelke Koolstra Extra collecte: Werelddiaconaat