Inspiratiebeurs Werkgemeenschap Dokkum

Inspiratiebeurs Werkgemeenschap Dokkum

Met ingang van 1 mei 2018 zijn alle classes in onze provincie samengevoegd tot één classis Fryslân. Op het werkterrein van de voormalige classis zijn de zogenaamde “Ringen” wel blij-ven bestaan. De bedoeling is dat die Ringen initiatieven ontplooien om te zorgen dat ook in de nieuwe opzet gemeenten elkaar blijven ontmoeten. In het verleden troffen ambtdragers uit verschillende gemeenten elkaar in elk geval op de 3 classisvergaderingen per jaar. In de nieuwe situatie worden daarvoor nieuwe initiatieven ontplooid. Binnen de werkgemeenschap “Dokkum” hebben we als voorgangers daarom het plan opgevat een inspiratiebeurs te houden voor ambtsdragers en anderen die binnen het kerkenwerk actief zijn:

op maandag 25 februari 2019 ’s avonds van 19.30 en 21.45 uur
in de Herberg, Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum

19.30 – 19.45 Gezamenlijke opening in de kerkzaal
19.45 – 20.30 Eerste Workshopronde
20.30 – 20.45 Pauze in de centrale hal
20.45 – 21.30 Tweede Workshopronde
Daarna, napraten met een drankje in de centrale hal.

De volgende workshops worden aangeboden:

 1. Kerk en School. Hoe kun je de samenwerking tussen kerk en school vormgeven ?
  Wat zijn mogelijkheden ? Praktijkvoorbeelden en brainstormen.
  door ds. Geert van Wieren, Oosternijkerk
 2. Kerk zijn in het dorp, kansen en knelpunten (Dorpskerkenbeweging)
  naar aanleiding van het boek “Sporen van God” van Jacobine Gelderloos
  door ds. Anne Elverdink, Reitsum c.a. en Feanwâlden
 3. Sportkerk, een manier om jongeren bij de kerk te betrekken?!
  door Renetta Jansma, Jongerenwerker in Dokkum
 4. Diaconaat. Het is bekend dat er nog veel (stille) armoede is in Nederland. Deze work-shop wil d.m.v. een spel en casus inzicht geven wat armoede met mensen doet en voor welke dilemma’s zij staan. In het spel ga je samen naar oplossingen zoeken.
  door, Tjitske van der Meer, diaconaal vertrouwenspersoon Noord Friesland
 5. Pastoraat, rond rouw en verlies, Belangeloos omzien naar elkaar in tijden van rouw en verlies is een speerpunt van ‘kerkzijn’. Maar vaak voelen we ons verlegen. Wat moet je zeggen, wat kan je doen? Samen willen we nadenken wat rouw en verlies met mensen doet en hoe je hiermee in het pastoraat om kunt gaan.
  door Marianne Folbert, Kerkelijk Werker in o.a. Ternaard en Burgum
  en Janneke Kerkhof, Geestelijk Verzorger bij Elkander

Kom en laat je inspireren. We kunnen van elkaar nog zoveel leren !!