Haken ferbynt

Haken ferbynt

Haken ferbynt! 

Noch meidwaan oan de grutste tekken?

Tiisdei 28 novimber

19.30 oere bij Sjoukje Kingma

Halbertsmastrjitte 15. Kofje stiet klear.

(efkes heaknuddel/haaknaald meinimme)

Oant sjen!