Uitnodiging extra gemeenteavond

Uitnodiging extra gemeenteavond

U I T N O D I G I N G . 

Namens de kerkenraad van Ternaard nodig ik u van harte uit tot het bijwonen van een extra gemeenteavond op  Maandag 9 oktober 2017 om 19.30 uur  in de Lytse Tsjerke te Ternaard. 

Zoals bekend, zijn veel gemeenten in de regio vacant of worden dat binnenkort (waaronder wijzelf), en hebben moeite hun vacatures voor predikanten-in-deeltijd op adequate wijze te vervullen. De classis Dokkum heeft dit probleem willen oppakken. 

Tijdens deze gemeenteavond neemt de adviseur van de classis Dokkum, drs. Klaas Dijkstra, u dan ook mee in de plannen voor samenwerking tussen 14 PKN-gemeenten in Dongeradeel, buiten Dokkum. Aan de hand van een presentatie worden de ideeën en mogelijkheden geschetst om via samenwerking toch een optimale bediening door predikanten en kerkelijk werkers te verwezenlijken. Na de pauze kunt u uw vragen kwijt en suggesties meegeven aan dhr. Dijkstra en aan de kerkenraad in de persoon van de voorzitter. 

Aan de hand van uw reacties zal de kerkenraad vervolgens een standpunt innemen ten aanzien van de door de classis voorgestelde vorm van samenwerking. Dit standpunt nemen we mee naar de vergadering hierover op 22 november 2017 te Niawier. 

Bert Folbert, voorzitter