Archieven: <span>Evenementen</span>

Kerkdienst o.l.v. da. Hilde Graafland

Grutte Tsjerke Tsjerkestrjitte 1, Ternaard, Friesland, Nederland

Heilig Avondmaal organist: Jelke Koolstra Extra collecte: Werelddiaconaat