Archieven: <span>Evenementen</span>

Open Deur Dienst

Grutte Tsjerke Tsjerkestrjitte 1, Ternaard

m.m.v. muziekgroep Extra collecte: Kerk in Actie: Binnenlandsdiaconaat