PKN Ternaard

Voorschriften bijwonen kerkdiensten in Corona tijd

Beste gemeenteleden van Ternaard,

Op zondag 15 maart hebben we ook hier in Ternaard de kerkdeuren noodgedwongen moeten sluiten vanwege de maatregelen, die genomen werden om het Coronavirus te bestrijden. Twee weken later zijn we begonnen met het uitzenden van kerkdiensten via internet, waar velen van u gebruik van hebben gemaakt. Ondertussen bleef de kerk voor de gemeente gesloten, nu al bijna drieënhalve maand!
Nu per 1 juli de maatregelen verder verruimd worden, gaan ook de diensten in de Grutte Tsjerke weer beginnen. Gelukkig dat het weer kan!
Maar, er zijn een aantal beperkingen en spelregels. Deels zijn dat organisatorische maatregelen, waar wij vooral als kerkenraad rekening mee moeten houden. Maar deels slaan die ook op de inhoud van de diensten, en dat merken we allemaal. Het gaat dan over het 1,5 meter afstand, die we tot elkaar moeten houden. En het gaat over het beperkt mogen zingen. Het kan niet anders, of dat heeft invloed op de manier, waarop we de diensten zullen beleven. Het gevoel wat we hebben, als we op ons eigen plekje zitten met bekende mensen om ons heen, dat is er voorlopig niet.
Het zal dus anders zijn, maar het is niet anders. We moeten het samen leren om binnen deze beperkingen toch echt gemeente van de Heer te zijn, de gemeenschap met elkaar vast te houden en de lofzang zo goed en zo kwaad als mogelijk is, gaande te houden. Daar mogen we over vragen en op verwachten!

gebruiksregels in corona tijd

We hebben de voorschriften, die vanuit de landelijke PKN in een protocol zijn vastgelegd, vertaald naar onze situatie. Hieronder vindt u ze.
Dit zijn dus voorlopig de gebruiksregels in de Grutte Tsjerke (en t.z.t. ook in de Lytse Tjserke) bij kerkdiensten in Corona tijd:

 1. Vanuit de kerkenraad zullen elke dienst 4 ambtsdragers aanwezig zijn om de dienst in goede banen te leiden. Zij treden namens de kerkenraad op en hebben de bevoegdheid aanwijzingen te geven, die ook moeten worden opgevolgd. Twee van de vier ambtsdragers begeleiden de voorganger in de dienst.
 2. Dringend wordt verzocht om geen dienst bij te wonen, als u of één van uw huisgenoten de volgende verschijnselen laat zien:
  – regelmatig hoesten of niezen;
  – griepachtige verschijnselen;
  – een verhoging van uw lichaamstemperatuur.
  Bij twijfelgevallen kan het helaas zo zijn, dat we u niet binnen mogen laten.
 3. De hoofdregel van het onderling afstand houden van 1,5 meter geldt ook tijdens de kerkdiensten. Uitzondering geldt voor personen die tot hetzelfde huishouden behoren.
 4. Door de onder punt 3 genoemde hoofdregel is het aantal beschikbare plaatsen in de Grutte Tsjerke beperkt tot 30.
  U dient zich voorafgaand een kerkdienst aan te melden via ons aanmeldingssysteem. Aanmelden is mogelijk tot de zaterdagochtend voorafgaand om 12.00 uur. Wanneer alle 30 plaatsen zijn gereserveerd, worden er geen nieuwe aanmeldingen meer toegelaten. Medewerkers aan een kerkdienst tellen niet mee in het limiet van 30 personen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeft u niet aan te melden.
 5. U wordt vriendelijk verzocht op het kerkpad buiten en bij binnenkomst de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht te nemen. Binnen vragen we naar uw gezondheid en en schrijven wij uw naam op (omdat we geen schriftelijke aanmelding vooraf hebben en het verplicht is). Er is gelegenheid om uw handen te ontsmetten. Eén van de dienstdoende ambtsdragers zal u vervolgens naar een plaats in de kerk begeleiden, te beginnen achter in de kerk en voorin eindigend.
  Bij het verlaten van de kerk, na de dienst, zal de volgorde andersom zijn: eerst degenen, die voorin de kerk zitten en het laatst degenen, die achterin de kerk zitten.
 6. Misschien was u gewend aan uw eigen plekje in de kerk. Helaas kunnen wij in deze periode geen eigen zitplaatsen toewijzen. Dit om te voorkomen dat we de afstandsregel niet kunnen nakomen.
 7. We vragen u om uw jassen mee te nemen naar uw zitplaats om te voorkomen dat er opstoppingen in de garderobe ontstaan en we de onderlinge afstand niet kunnen aanhouden. Het consistorie is alleen toegankelijk voor de voorganger, dienstdoende ambtsdragers, koster en de lector.
 8. We vragen u het toiletgebruik te vermijden en alleen bij hoge nood hiervan gebruik te maken.
 9. Omdat de Corona-gevallen in Fryslân toenemen en het risico van de veiligheidsregio is gewijzigd van waakzaam naar zorgelijk, mag er niet meer gezongen worden tijdens de diensten.
 10. Er zijn geen collecten tijdens de dienst. We bieden graag de gelegenheid om na afloop van de dienst, bij het verlaten van de kerk, uw gaven in een schaal in de hal te deponeren.
 11. Tot nader besluit komt de kinderkerk niet eerst in de kerk. De kinderen gaan meteen naar het dorpshuis. Ouders kunnen natuurlijk ook besluiten om hun kinderen mee te nemen naar de dienst. De kinderen blijven dan wel de hele dienst in de kerk. In de schoolvakantietijd is er overigens geen kinderkerk.
 12. De kerkenraad laat het aan de gastvoorgangers over of zij in onze gemeente onder deze regels willen voorgaan.
 13. De voorgangers worden aangemerkt als ‘contactberoep’, zodat zij de gewone liturgische handelingen kunnen verrichten in geval van het bedienen van de doop het het handen opleggen bij de bevestiging van nieuwe ambtsdragers, de inzegening van een huwelijk of de zegening van een ernstig zieke. Zij dienen daartoe extra hun handen te wassen en te desinfecteren.
 14. Na iedere dienst worden de contactpunten in de kerk schoongemaakt door de ambtsdragers.
 15. In gevallen, waarin deze regels niet voorzien, zijn de dienstdoende ambtsdragers bevoegd om een beslissing te nemen. De aanwijzingen die hieruit voortvloeien moeten we samen ook opvolgen.

Het lijken veel regels en dat zijn het ook. Maar met de nodige inschikkelijkheid van iedereen zal het ons zeker moeten lukken. We hopen en bidden, dat we ook in Corona tijd weer goede diensten mogen hebben, waarin de Heer in ons midden is en wij de gemeenschap mogen ervaren, tezamen met de gemeenteleden die thuis met ons meekijken en meedoen.
Uiteraard houden wij ons aanbevolen voor tips of opmerkingen over de gang van zaken.

Een hartelijke groet van uw kerkenraad!

WEES WELKOM IN DE GRUTTE TSJERKE: IEDERE ZONDAG OM 09.30 UUR!