Week van Gebed 2022 – 23 januari

Zet ons op nieuwe wegen
en leer ons die gaan

 

‘Ze reisden via een andere route terug naar hun land’ (Matteüs 2 vers 12)


Lezen:

Jeremia 31 vers 31-34, Psalm 16, Efeze 4 vers 20-23, Matteüs 11 vers 25-30

Wat dachten de wijzen toen zij werden gewaarschuwd om langs een andere weg terug te keren? Misschien waren zij erg in de war, maar God toonde hun een andere weg, een andere mogelijkheid.

Wij zijn vaak gebonden aan onze vertrouwde manier om dingen te doen en de wereld te zien. Wanneer onze weg dood loopt, vragen wij ons af hoe wij verder moeten. God is er altijd om ons te laten zien dat er een andere weg is. God is er om ons op te tillen uit de frustratie die we ervaren als we niet verder kunnen. We hoeven er alleen maar op te vertrouwen dat de Eeuwige, die ons het licht gaf, altijd een weg kan vinden wanneer er een blokkade op onze weg komt. In de kracht van de Geest is een nieuwe start altijd mogelijk. Als kerken zoeken wij naar nieuwe wegen voor de toekomst, zodat met hernieuwde gloed het licht van het evangelie schijnt en wij elkaar kunnen verwelkomen zoals Christus ons verwelkomt, tot eer van God.

Op de nieuwe wegen waartoe God ons roept worden christenen pelgrimsgezellen. Om nieuwe wegen te vinden, zijn onderscheidingsvermogen, nederigheid en moed, bekering en verzoening nodig.

Gebed

Genadige God, wij roepen U aan als we geen uitweg zien, als we denken dat alle wegen versperd zijn, en we in wanhoop vervallen. U bent de God van de belofte en de hoop. Laat ons ontdekken dat U een weg voor ons baant die wij niet gezien hadden; dat U ons leidt langs een nog voortreffelijker weg. Wij danken U daarvoor en bidden U door Jezus Christus onze Heer en in de gemeenschap van de heilige Geest dat U ons leidt op onze wegen. Amen

Bid ook voor…

– Bewegingen en initiatieven die het werk voor eenheid gaande houden.
– Mensen in uw eigen omgeving. Dat zij de vruchten mogen plukken van uw verbondenheid met
Christus.

Week van Gebed 2022 – 22 januari

Geef ons de wil te delen
en de gemeenschap te dienen

 

‘Ze openden hun kistjes met kostbaarheden en boden Hem geschenken van goud, wierook en mirre aan’ (Matteüs 2 vers 11)


Lezen:

Hosea 6 vers 1-6, Psalm 100, Handelingen 3 vers 1-10, Matteüs 6 vers 19-21

 

Op onze reis naar Betlehem denken wij aan de wijzen die hun kistjes openen en de pasgeboren koning hun geschenken van goud, wierook en mirre aanbieden. Door onze geschiedenis, fi xatie op regels en rituelen, en gerichtheid op wereldse zaken, zijn wij verdeeld geraakt. Welke geschenken willen wij geven aan de koning die ons leven komt verlichten en ons leidt naar de genade van eenheid? Wij weten dat God niet uit is op onze rijkdommen of brandoff ers, maar dat zijn kracht werkt door onze armoede: ‘Ik heb geen zilver of goud.’ De Heer verlangt ernaar dat ons hart vol liefde klopt voor Hem en voor onze broers en zussen van wie wij zijn gescheiden. Een hart dat het goede wil doen en vol mededogen is; een berouwvol hart dat oprecht verlangt naar verandering.

Laten we Hem een hart vol liefde geven. Als wij berouw hebben over onze zonden en gehoorzaam zijn aan Hem die wij dienen, kunnen wij knielen in aanbidding. Deze gehoorzaamheid verkwikt, geneest en verzoent alles wat gebroken of verwond is: in onszelf, onder ons als christenen en om ons heen.

Wij groeien in gemeenschap als wij de gaven uit de verschillende tradities delen en erkennen dat de bron van al onze gaven de Heer is, die uit genade eenheid schenkt.

Gebed

Alle lof, glorie en dankzegging aan U, o God. U hebt Uzelf geopenbaard in uw Zoon. U kent het lijden dat ons omringt, de pijn die veroorzaakt wordt door onze verdeeldheid. U ziet de dramatische situatie in het Midden-Oosten van vandaag – de plaats die geheiligd werd door uw aanwezigheid. Wij bidden dat U ons hart opent voor uw liefde en voor de liefde van onze broeders en zusters. Geef ons de wil en de kracht om in deze wereld verandering te bevorderen en de gemeenschap te dienen. Wees ons genadig en zegen ons in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.

Bid ook voor…

– Onderlinge waardering voor onze diverse manieren van het aanbidden van God.
– Wie te maken heeft met sociale of fysieke beperkingen. Dat zij zich volwaardig onderdeel weten van
de kerk.

Week van Gebed 2022 – 21 januari

Kom, laten wij aanbidden
verzameld rond de ene Heer

 

‘Zij zagen het kind met Maria, zijn moeder, en zij wierpen zich neer om het eer te bewijzen.’
(Matteüs 2 vers 11)


Lezen:

Exodus 13 vers 17 – 14 vers 4, Psalm 121, Openbaring 22 vers 5-9, Matteüs 2 vers 7-10

 

De wijzen kwamen uit hun verre landen in Betlehem aan. Zij zagen het kind met zijn moeder en aanbaden Hem. In Gods aanwezigheid slaan we de ogen neer en buigen we de knieën. Bevreesd om God aan te kijken verborg ook Mozes zijn gezicht bij de brandende braamstruik. Toen de discipelen de opgestane Christus zagen op de berg in Galilea, waren zij onder de indruk en aanbaden Hem. In Gods aanwezigheid maakt onzekerheid plaats voor verwondering en aanbidding.

Zien wij? Zijn wij verwonderd? Aanbidden wij? Of blijven onze ogen blind voor Gods aanwezigheid? Zien wij alleen onze verwarrende meningsverschillen? Beseff en we dat de ene Heer zijn reddende genade aan allen heeft gegeven? Delen wij in de ene Geest die ons tot eenheid roept? Volgen wij in onze trots onze eigen wetten en menselijke tradities? Gaan wij voorbij aan de roeping de liefde te delen? Wij zijn door Christus gerechtvaardigd en delen het geloof in Jezus als onze Verlosser.

De heilige Geest spoort ons aan om samen naar het Christuskind te gaan en Hem te eren. De Geest van barmhartigheid leidt ons naar elkaar, en leidt ons allen samen naar onze ene Heer. Door Hem te volgen zijn wij in staat ‘vervuld van Geest en waarheid te aanbidden’ (Johannes 4) en één te zijn in liefde.

Gebed

Barmhartige God, U gaf blinden het inzicht om U als hun Verlosser te herkennen. Geef ook ons dit inzicht. Verwijder in uw barmhartigheid de schellen van onze ogen opdat wij U aanbidden als onze God en Verlosser. Geef ons ondanks onze pijn en onze zonden het vermogen om U lief te hebben met heel ons hart. Mogen wij samen optrekken, geleid door uw licht, met één hart en één geest. Moge de genade van onze Heer Jezus Christus over ons komen, opdat wij U samen verheerlijken in de gemeenschap van de Geest, en uw getuigen zijn. Amen.

Bid ook voor…

– Hen die vanwege schuld of schaamte niet bij God durven komen. Dat zij Christus ontmoeten als
Verlosser.
– Onszelf; dat wij God kunnen blijven eren, ook als wij zijn aanwezigheid niet ervaren.

Week van Gebed 2022 – 20 januari

Leid ons, Heer
naar uw goddelijk kind

 

‘Voor hen uit ging de ster, die ze hadden zien opgaan’ (Matteüs 2 vers 9)


Lezen:

Exodus 13 vers 17 – 14 vers 4, Psalm 121, Openbaring 22 vers 5-9, Matteüs 2 vers 7-10

 

Keer op keer vertelt de Bijbel ons hoe God met zijn volk wandelt, het beschermt, en er dag en nacht over waakt. De weg is niet altijd recht. Toch kunnen wij erop vertrouwen dat God, die ‘niet sluimert en niet slaapt’, ons beschermt opdat onze voeten niet uitglijden en wij niet vallen.

Gods licht schijnt zelfs in de grootste duisternis. Hij wijst ons de weg door de profeten en door zijn Zoon Jezus Christus.

Ook als het gaat om eenheid is de route niet altijd duidelijk. Soms verliezen wij uit het oog dat God zijn kinderen niet in de steek laat als er verdeeldheid ontstaat. Het verhaal van de wijzen laat zien dat God mensen in al hun verscheidenheid naar Christus leidt. Hij is het licht voor de wereld. Dit is een boodschap van hoop voor de hele wereld.

God zendt de heilige Geest, die ons in staat stelt met de ogen van het geloof het goddelijk kind te zien. Door de Geest horen wij de oproep tot eenheid en verzoening van allen in Hem. Deze Geest leidt ons uit de duisternis naar het licht en het leven van Christus.

Gebed

Heer God, onze Vader, versterk onze hoop en het besef dat U met ons wandelt en over uw volk waakt. Leer ons de leiding van uw heilige Geest te volgen, hoe vreemd het pad soms ook lijkt. Leid ons naar Jezus Christus, het licht voor de wereld. Bemoedig ons in geloof, opdat wij kunnen belijden dat Jezus onze Heer is. Dat wij Hem aanbidden en ons in Hem verheugen zoals de wijzen deden in Betlehem. Wij vragen U deze zegeningen in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.

Bid ook voor…

– Mensen die te maken hebben met depressie en het leven als zwaar en donker ervaren. Dat zij Gods
licht zullen zien.
– Gods leiding bij alle inspanningen om christenen samen te brengen.

Week van Gebed 2022 – 19 januari

Laat ons niets ontbreken
ook als wij klein zijn en lijden

 

‘En jij, Betlehem… bent zeker niet de minste’ (Matteüs 2 vers 6)


Lezen:

Micha 5 vers 2-5a, 7-8, Psalm 23, 1 Petrus 2 vers 21-25, Lucas 12 vers 32-40

 

In het kleine, onbetekenende stadje Betlehem kwam de Heer, Gods Zoon, de wereld binnen. Geboren uit de schoot van een eenvoudig dorpsmeisje wilde Hij leven als een eenvoudig mens. Hij werd een graankorrel op het veld, gist in het deeg, en een straaltje licht voor onze ogen. Gods licht heeft de aarde vervuld. Uit de duisternis van Efrata is een koning voortgekomen, Hij die de herder is en onze ziel beschermt. Naast herder werd Hij ook het Lam dat de zonden van de wereld wegdraagt en ons heelt. Hoewel de stad weinig voorstelde volgens de grote families van Juda, werd Betlehem groot door de geboorte van de Herder van alle herders, de Koning van alle koningen. Betlehem, dat ‘broodhuis’ betekent, kan een beeld zijn voor de kerk die levend brood geeft aan de wereld. De kerk, het Betlehem van vandaag, mag de plaats blijven waar iedereen welkom is die zich zwak, machteloos en klein voelt. Daar is voor ieder plaats.

Te midden van politieke onrust, een groeiende cultuur van hebzucht en machtsmisbruik, lijden christenen – net als anderen in het Midden-Oosten – onder vervolging en ervaren zij dat zij achtergesteld worden. Ze leven in angst voor geweld en onrechtvaardigheid. Toch zijn zij niet bang, omdat de Herder met hen wandelt, hen in één kudde verzamelt en hen tot een teken maakt van zijn liefdevolle aanwezigheid. Samen zijn zij het gist dat het deeg laat rijzen. In Christus vinden zij een voorbeeld van nederigheid. Van Hem horen zij een oproep om verdeeldheid te overwinnen en verenigd te zijn in één kudde. In hun lijden treden zij in de voetstappen van het Lam dat geleden heeft voor de redding van de wereld. Hoewel ze met weinigen zijn, zijn ze zeker van hoop, het ontbreekt hen aan niets.

Gebed

Goede Herder, de versplintering van de kleine kudde bedroeft uw heilige Geest. Vergeef ons onze beperkte inspanningen en onze traagheid in het nastreven van uw wil. Geef ons wijze herders naar uw hart, die de zonde van verdeeldheid herkennen, en die de kerken met gerechtigheid en heiligheid zullen leiden tot eenheid in U. Amen.

 

Bid ook voor…

– Mensen die vanwege hun geloof of levensovertuiging vervolgd of achtergesteld worden.
– Vrede in het Midden-Oosten en voor Jeruzalem in het bijzonder.

Week van Gebed 2022 – 18 januari

Doorbreek onze gewoonten
en kom ons bevrijden

 

‘Koning Herodes schrok hevig, toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem’ (Matteüs 2 vers 3)


Lezen:

Nehemia 4 vers 15-17, Psalm 2 vers 1-10, 2 Tessalonicenzen 2 vers 13 – 3 vers 5, Matteüs 2 vers 1-5

 

De Heer kwam onder ons en verstoorde de aardse gewoonten. Hij is nederig en stelt het kwaad van onrechtvaardigheid en onderdrukking aan de kaak. Dit kwaad gaat gepaard met het streven naar macht en status, zoals we zien bij verschillende machthebbers in de wereld. De komst van Jezus roept ons op ons hart en leven te veranderen, opdat wij bevrijd worden van het doen van kwaad. Jezus toont ons dat God is met hen die lijden. Ieder mens is Gods liefde waard. Jezus’ aanwezigheid brengt opschudding. Hij spreekt rijken en machtigen erop aan alleen hun eigenbelang te dienen. Maar voor hen die zich inzetten voor vrede en eenheid brengt Christus’ komst het licht van de hoop.

Vandaag worden wij opgeroepen om in onze eigen omgeving gerechtigheid te bevorderen. Dit betekent dat wij ons moeten bezinnen en dat wij erkennen wanneer onze wegen afwijken van Gods weg van recht en vrede. Als christenen samenwerken aan gerechtigheid en vrede wordt hun inzet krachtiger en wordt ons gebed om eenheid beantwoord. Zo herkennen anderen in ons de aanwezigheid van Christus in de wereld van vandaag. Door onze woorden en daden kunnen wij hoopvol licht brengen aan velen die nog steeds leven in de duisternis van armoede, discriminatie en politieke onrust. Het goede nieuws is: God is trouw, Hij geeft ons kracht en beschermt ons tegen het kwaad. Hij inspireert ons om het welzijn van anderen te bevorderen, in het bijzonder van hen die leven in de duisternis van lijden, haat, geweld en pijn.

Gebed

God, U hebt ons uit de duisternis naar Jezus geleid. U hebt de ster van hoop in ons leven gebracht. Geef dat wij ons samen inzetten om uw heerschappij van liefde, gerechtigheid en vrede zichtbaar te maken. Help ons om een licht van hoop te zijn voor allen die leven in de duisternis van wanhoop en teleurstelling. Neem ons bij de hand, Heer, zodat wij U zien in ons dagelijks leven. Neem onze angst en bezorgdheid weg. Schenk ons uw licht en zet ons hart in vuur en vlam, zodat uw liefde ons met warmte omringt. Heer, U hebt Uzelf vernederd omwille van ons. Help ons U hierin te volgen. Maak dat ons leven U verheerlijkt, o Vader, Zoon en heilige Geest. Amen

 

Bid ook voor…

– Mensen die lijden onder onrechtvaardigheid en onderdrukking. Dat hen recht gedaan wordt.
– Goede samenwerking tussen christelijke organisaties die zich inzetten voor sociale en ecologische
gerechtigheid. Dat zij in hun eenheid mogen getuigen van Christus.

Week van Gebed 2022 – 17 januari

Breek onze muren af
en breng ons als volken bijeen

 

‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is?’ (Matteüs 2 vers 2)

 

Lezen:

Jeremia 23 vers 1-6, Psalm 46, Filippenzen 2 vers 5-11, Matteüs 20 vers 20-28

 

Jeremia klaagt het slechte leiderschap aan van de koningen van Israël. Hun leiderschap verdeelde het volk, vernietigde naties en zorgde ervoor dat burgers werden verbannen. God beloofde echter een ‘koning-herder’ die ‘in het land recht en gerechtigheid zal handhaven’. Hij zal de kudde bijeenbrengen uit alle landen. Onze wereld hunkert naar goed leiderschap en is voortdurend op zoek naar iemand die dit verlangen kan vervullen. Waar kan men zo’n leider vinden? Alleen in Jezus Christus hebben wij het voorbeeld gezien van een koning of leider naar Gods hart. Zijn leiderschap is niet uit op eigenbelang en Hij gebruikt geen geweld. In Hem ontmoeten wij een liefdevolle, nederige dienaar die zich niet aan de gelijkheid van God vasthield. Omdat wij geroepen zijn Hem te volgen, zijn wij ook geroepen om zijn weg van het dienen na te volgen in de wereld en in de kerk.

Ook nu zijn recht en gerechtigheid schaars, in het Midden-Oosten, maar eigenlijk overal in de wereld. Ondanks dat hebben we een hoop die niet wankelt. Leiders, zowel in de wereld als in de kerk, hebben de verantwoordelijkheid om het volk van God samen te brengen in plaats van te verdelen. Zoveel verdeeldheid in de wereld en in de kerk wordt veroorzaakt door het verlangen naar status, macht en eigen voordeel. Hoe trouwer christenen het dienend leiderschap van Christus navolgen, des te meer zal de verdeeldheid in de wereld en in de kerk worden overwonnen. Als we met het oog op het welzijn van allen werken aan gerechtigheid en vrede, getuigen we nederig van onze koning-herder en inspireren daarmee anderen.

Gebed

God, onze enige toevlucht en kracht, wij verheerlijken U want U bent een rechtvaardig God. Wij belijden voor U dat wij vaak wereldse vormen van leiderschap begeren. Help ons om onze Heer Jezus Christus niet te zoeken in de paleizen van wie machtig zijn, maar in de nederige kribbe en Hem na te volgen in zijn zachtmoedigheid. Moedig ons aan om niet op onszelf gericht te zijn, maar om elkaar te dienen in gehoorzaamheid aan U. Wij bidden dit in de naam van Christus die met de Vader en met de heilige Geest regeert in heerlijkheid. Amen.

 

Bid ook voor…

– Leiders in uw woonplaats, in ons land en in de wereld. Dat zij het voorbeeld van Jezus mogen
volgen.
– Leiders in de kerk, dat zij actief mensen samenbrengen en meewerken aan eenheid.

Week van Gebed 2022 – 16 januari

Richt ons op
en trek ons naar uw volmaakte licht

 

‘Wij hebben zijn ster zien opgaan’ (Matteüs 2 vers 2)

 

Lezen:

Zacharia 4 vers 1-7, Psalm 139 vers 1-10, 2 Timoteüs 1 vers 7-10, Johannes 16 vers 7-14

 

In deze breekbare en onzekere wereld zoeken wij naar een licht, naar een sprankje hoop. Te midden van het kwaad verlangen we naar goedheid. Wij zoeken het goede in onszelf, maar vaak worden we zo overweldigd door onze zwakheid dat de moed ons in de schoenen zinkt. Ons vertrouwen is gevestigd op de God die wij aanbidden. In zijn wijsheid stelde God ons in staat om te hopen op zijn ingrijpen. We konden echter niet voorzien dat Hij dat zou doen door mens te worden. Dat Hij zélf het licht in ons midden zou zijn, overtrof al onze verwachtingen.

Midden in de duisternis van de mensheid verscheen de ster uit het oosten. Deze ster scheen niet alleen op een specifiek historisch moment, maar staat vandaag de dag nog steeds symbool voor het licht dat doordringt in de duisternis van onze verdeeldheid. Dit licht heeft de loop van de geschiedenis definitief veranderd. Door de eeuwen heen leerde de wereld hoop kennen. Deze hoop is geïnspireerd door de heilige Geest en wordt zichtbaar in het leven van de volgelingen van Christus. Zij getuigen van Gods werk en van de blijvende aanwezigheid van zijn Geest. Gods Geest van kracht en liefde leidt ons richting het volmaakte licht dat de duisternis van verdeeldheid overwint. Het verlangen om die duisternis te overwinnen, dwingt ons om te bidden en werken aan christelijke eenheid.

Gebed

Heer God, verlicht onze weg door het licht van Christus dat voor ons uit gaat en ons leidt. Verlicht ons en woon in ons. Help ons de kribbe in ons hart te ontdekken, waar een groot licht slaapt. Schepper van het licht, wij danken U voor het geschenk van de ster die nooit dooft: Jezus Christus, onze Heer en Verlosser. Laat deze een baken zijn voor onze levensreis. Genees onze verdeeldheid en breng ons dichterbij het licht, zodat wij onze eenheid in U mogen vinden. Amen.

 

Bid ook voor…

– Uzelf. Dat u in Christus mag blijven en de vrucht van verbondenheid mag ervaren.
– Mensen in uw eigen omgeving. Dat zij de vruchten mogen plukken van uw verbondenheid met
Christus.

Week van Gebed 2022

Net als voorgaande jaren willen we in Ternaard ook dit jaar weer graag meedoen met de internationale week van gebed 2022. Omdat er op het moment van schrijven beperkende maatregelen gelden en we nog geen zicht hebben op de coronasituatie in week 2 en 3,
bieden we het programma van de week van gebed digitaal aan op pkn-ternaard.nl.
Iedereen kan het gebedsprogramma van de betreffende dagen thuis (met het gezin) volgen.

De laatste dag van de gebedsweek is tevens de avond van het maandelijkse gebedshealoere in de Grutte Tsjerke. Als de coronamaatregelen het toelaten, willen we de slotavond van de gebedsweek, 23 januari, wel laten doorgaan als gebedshealoere in de Grutte Tsjerke van 19:00-19:30.

Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden

Licht in het duister. Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan we stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen. De centrale Bijbeltekst komt uit Matteüs 2 vers 2:
‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

Volgens Matteüs 2 vers 1 tot 12 is de verschijning van de ster een langverwacht teken van hoop. Deze brengt de magiërs uit het Oosten, ook wel bekend als wijzen of koningen, naar de plaats waar de Redder wordt geopenbaard. De ster is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. De stralen leiden de wijzen, en met hen alle mensen, naar het grotere licht: Jezus. Als het licht van de wereld is Hij in onze duisternis gekomen. Dit deed Hij om voor ons de weg naar de Vader te verlichten, zodat wij zijn liefde zouden kennen en door Hem eeuwig zouden leven.

Eenheid: een gemeenschappelijke zoektocht

Van oudsher staan de magiërs symbool voor de verschillende volken op aarde. Ze komen uit verre landen en vertegenwoordigen verschillende culturen. Maar ze worden gedreven door hetzelfde verlangen om de pasgeboren koning te zien en te leren kennen. Ze komen samen om Hem te aanbidden. Zo verbeelden de magiërs de eenheid die God voor alle volken wenst.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden. De ster van Betlehem is een teken dat God met zijn volk meegaat, hun pijn voelt, hun geschreeuw hoort en hen compassie betoont.

Ook in veel andere delen van de wereld lijden onschuldige mensen onder geweld, onrecht en onderdrukking. In die omstandigheden zoeken mensen naar een teken dat God met hen is. Ze zoeken de pasgeboren koning van zachtmoedigheid, vrede en liefde. Maar waar is de ster die de weg naar Hem wijst?

Eenheid: een verlangen van God

Het is de roeping van de kerk om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, die het licht van de wereld is. In woord en daad zijn christenen geroepen om de weg naar Christus te verlichten, zodat Hij opnieuw voor de volken zichtbaar zal worden. Door verdeeldheid onder christenen wordt dat licht echter verduisterd, waardoor anderen de weg naar Christus niet kunnen vinden. Omgekeerd worden christenen die verenigd zijn in het aanbidden van Christus juist een teken van de eenheid die God verlangt voor heel zijn schepping. Daarom bidden we tijdens deze gebedsweek wereldwijd opnieuw voor die eenheid. Opdat de Geest onze harten verandert en ook wij schijnen als licht in het duister.

Week van Gebed – zondag 24 januari 18.00 uur

24 januari – Heel de schepping

‘Om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn’ (Johannes 15 vers 11)

lezen

Kolossenzen 1 vers 15-20, Marcus 4 vers 30-32

De lofzang op Christus in Kolossenzen nodigt ons uit om te zingen over Gods redding. De gekruisigde en opgestane Christus brengt verzoening voor het hele universum, zoals God alles voor een toekomst van leven en vrede schiep. In geloof zien we dat Gods koninkrijk heel dichtbij is, maar klein als een mosterdzaadje en nauwelijks zichtbaar. Het groeit echter wel. Ook in de nood van onze wereld werkt de Geest van de Opgestane. Hij moedigt ons allen aan onvermoeibaar te zoeken naar gerechtigheid en vrede. De aarde moet een thuis zijn voor alle schepselen. Gods Geest neemt ons in dienst, zodat de schepping in al haar volheid God kan blijven loven. Wanneer de natuur lijdt en mensen worden verdrukt, vraagt Gods Geest ons de moed niet te verliezen, maar deel te worden van het genezingswerk van Christus. Het nieuwe leven dat Christus brengt, is voor velen een licht van hoop. Een bron van verzoening voor de hele schepping. Van hem alleen komt de vreugde naar ons toe.

Gebed

Heilige God,
wij danken U dat U ons hebt geschapen en van ons houdt.
U bent aanwezig in ons en in de schepping.
Leer ons kijken naar de wereld zoals U dat doet, met liefde.
Laat ons gelovig werken aan een wereld
waar gerechtigheid en vrede bloeien,
tot eer van uw naam.

Bid ook voor
  • Vergeving voor onze uitputtende en oneerlijke omgang met Gods schepping.
  • Herstel van het klimaat. Dat het opnieuw mag worden zoals God het heeft bedoeld.