Een cadeau voor iedereen

Ternaard – De kerstdagen in Ternaard begonnen op kerstavond 24 december. Een muzikale dienst met blokfluit, piano orgel en koor en solo zang. En met een cadeautje voor iedereen.  Een dienst anders dan anders maar zeker niet minder mooi en perfect te volgen via Kerkomroep.nl

De dienst werd muzikaal gestart met ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’ Een mooie opbouw van Blaasmuziek door Onno en Baukje Bouma, Petra Hiemstra op blokfluit Johan Boeijenga op piano en orgel en zang van het koor en solozang van Yvonne Veenstra een waar crescendo en lust voor het oor en oog in de prachtig versierde en verlichte Grutte Tsjerke. Aan de hand van de binnengebrachte cadeautjes; een hart, de avondmaalsbeker en een duif overdacht dominee Hilde Graafland de geboorte van Jezus. De geboorte is als een cadeau, niet voor een persoon zo als bij een verjaardag, Nee Hij was geboren voor iedereen!

Tijdens de dienst was er muziek van Yvonne Veenstra met ‘Be Born in me’ en ‘Messiah’.

De dienst was verder muzikaal begeleid door koorzang, blokfluit, orgel en piano. Een dienst anders dan anders, geen mensen aanwezig, geen samenzang maar wel een warm gevoel en zeker niet minder mooi en perfect te volgen via Kerkomroep.nl dit kan ook na afloop terug worden bekeken.

Alleen onlinediensten zolang de lockdown geldt

Naar aanleiding van de nieuwste kabinetsmaatregelen van 14 december 2020 in verband met de bestrijding van corona
heeft de kerkenraad zich beraden over hoe hiermee om te gaan rond de kerkdiensten in Ternaard.
Hoewel we strikt formeel door zouden kunnen gaan met diensten met 30 kerkgangers hebben we op 17 december 2020
besloten hiermee uit solidariteit met de samenleving te stoppen. Tevens trachten we daarmee van onze kant de
contactmomenten zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast was er een dringend advies van de landelijke PKN en de classis
Fyslân om diensten alleen nog online aan te bieden.
Dus volgen wij dit advies. Uiteraard gaan de diensten wel gewoon door, maar zijn die alleen online te volgen.
Hoewel we het betreuren hiertoe over te moeten gaan, hopen wij toch op mooie diensten rond kerst en oudjaar.

De kerkenraad van Ternaard.

Sirkelslag KIDS 2020

Het thema van Sirkelslag KIDS 2020 was `Op avontuur met Paulus`. Vrijdagavond 20 november kwamen dertien kinderen bij elkaar in de Iepen Ark en volgden daar de apostel Paulus tijdens zijn rondreis om het goede verhaal van Jezus en God te delen. Hij maakte spannende reizen naar verre landen en onbekende steden. Hij werd gevangengenomen en belandde in bijzondere situaties. Zo ook wij: we hebben geluiden geraden, muziek gemaakt, rebussen opgelost en een estafette race gelopen, allemaal gelinkt aan het verhaal van Paulus. 132 groepen deden mee aan dit landelijke evenement, georganiseerd door JOP, de jongerenafdeling van de PKN. In Ternaard was de leiding in handen van de kinderkerk. We gingen uiteindelijk met een 33ste plek en een mooie ervaring rijker naar huis. Het was een prachtige avond!

Op de foto zijn de kinderen druk bezig met het oplossen van de rebussen.

Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie

Dit jaar is er een huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie in de week van 29 november t/m 5 december. Vanwege Corona wordt er niet met een collectebus gecollecteerd. U krijgt een flyer in de bus. De collecte is bestemd voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten… Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen.
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Onderwijs geeft kwetsbare kinderen structuur. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.

Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! Helpt u mee?

Maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Vluchtelingenkinderen Griekenland’, of doneer online. Hartelijk dank!

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Grutte Tsjerke open voor ontsteken kaarsje

Ternaard – Maandag 2 november werden wereldwijd de overledenen herdacht op Allerzielen. Dit van oorsprong Rooms Katholiek gebruik werd dit jaar voor het eerst binnen de PKN gemeente van Ternaard georganiseerd.

In dit bijzondere jaar kwamen rond de 40 belangstellenden vanuit ons dorp een kaarsje aansteken in de Grutte Tsjerke. Zij konden onder de geldende corona maatregelen na het aansteken van een kaars, een moment stil zijn, luisteren naar muziek of een gesprek aangaan met de aanwezige pastoraal medewerkers.

 

Eeuwigheidszondag 22 november

Op 22 november op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij onze broeders en zusters en dorpsgenoten die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Wegens de beperkende maatregelingen zal de dienst een ander karakter hebben dan voorgaande jaren. Zo zal er geen koffiedrinken na afloop zijn. Da. Hilde Graafland zal deze dienst voorgaan en bijgestaan worden door Minke van der Wal.

Rituelen helpen om het uit te houden als het donker is, rituelen geven woorden waar geen woorden zijn. Het ritueel van het licht brengt licht in ons leven, omdat we ons licht zoeken bij Jezus, die gezegd heeft; Ik ben het licht van de wereld.

Wij gedenken dit jaar:

Wietske Jacobs, overleden 17 december 019, 68 jaar
Tekst: Filippenzen 4: 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden Dan zal de vrede van God , die alle verstand te boven gaat, uw  hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Tabe van  Sleen, overleden 4 februari 2020, 77 jaar
Tekst: God soarget foar de fûgels yn ’e loft en de leeljes yn ’t fjild, sit dêrom, net yn noed oer de dei fan moarn.                       

Jan Tilma, overleden 10 maart 2020, 70 jaar
Tekst 1 Cor. 13:13:  zo blijven dan geloof , hoop en liefde , deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Hendrik Woudwijk, overleden 19 maart 2020, 86 jaar
Tekst: Johannes 14:2 In het huis van mijn Vader zijn vele woningen

Roel Poelstra, overleden 15 april 2020, 64 jaar
Tekst: Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, waar je ook gaat de Heer je God staat je bij

Jelle Dijkstra, overleden 20 juni 2020, 84 jaar

Anne Willemsen, overleden 24 juni 2020, 92 jaar

Cor Kempe, overleden 29 juli 2020

Trienke v.d. Heide-Wijnsma, overleden 2 augustus 2020, 64 jaar
Tekst: de Heer is mijn Herder

Gijsbert Flach, overleden 6 augustus 2020, 82 jaar

Joukje Wijnjeterp, overleden op 29 oktober 2020, 92 jaar
Tekst: Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Bijwonen kerkdienst:

Bij deze dienst geven wij voorrang aan de families van de overledenen. Aangezien wij een maximum van 30 personen hanteren in de Grutte Tsjerke, zijn er daarom minder plaatsen voor gemeenteleden beschikbaar. Op dit moment zijn alle beschikbare plaatsen gereserveerd. U kunt deze dienst op zondag 22 november altijd nog rond 09.30 uur live meekijken of meeluisteren via Kerkomroep.nl en de Kerkomroep App.

Dankstondcollecte 2020

Afgelopen week hebt u de uitnodiging ontvangen om mee te doen aan de dankstondcollecte. Sommige gemeenteleden zijn gewend, dat de envelop wordt opgehaald. Vanwege de corona willen we u deze keer vragen om uw gift over te maken op bankrekeningnummer NL 57 RABO 0343 3326 63 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. Dankstondcollecte 2020.

U kunt de envelop ook inleveren bij Ria Riemersma, Hantumerweg 19.

De envelop wordt dus niet opgehaald.

Alvast hartelijk dank voor uw gift.

Aanmelden kerkdiensten

Door het toenemende aantal besmettingen heeft de overheid de kerken het dringende advies gegeven om het aantal personen dat fysiek tijdens de dienst aanwezig is te beperken tot 30 personen. Personen die aan de dienst meewerken, dit zijn de dienstdoende ambtsdragers, voorganger, koster, organist, personen die de presentatie verzorgen, de lector, de leiding van de kinderkerk en de zangers in het gelegenheidskoor, zijn hier niet bij inbegrepen. Deze personen hoeven zich niet aan te melden op de website. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven ook niet aangemeld te worden!

Wij kiezen ervoor om de diensten, zij het met minder mensen, toch door te laten gaan. Het betekent dat wij gaan werken met een aanmeldingssysteem. U kunt zich aanmelden via aanmelden.pkn-ternaard.nl.

Dit kan tot de zaterdagavond voorafgaand aan de dienst tot 16.00 uur. Is het aantal van 30 personen bereikt, dan is reserveren voor de desbetreffende kerkdienst niet meer mogelijk. U kunt bij elke dienst zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn om te reserveren. Beschikt u niet over de mogelijkheid u digitaal aan te melden, dan kunt u zich aanmelden bij de scriba, telefoonnummer 0519-571019.