Vrolijke klanken in de vroege ochtend.

Ternaard – Kerstmorgen klonken vrolijke klanken over Ternaard en dit al voor de 30ste keer. Door een  fanatieke ploeg werden de Kerstliederen gezongen. De zangploeg ondersteund door blazers van brassband Euphonia maakten een ronde door Ternaard. Zo ontwaakte Ternaard, waar hier en daar een deur of raam open ging.

Speciale aandacht was er voor alleenstaanden en bedroefden, ook de bewoners van Albertus Nauta Strijtte werden verblijd met muziek in uit de aangrenzende hofjes. Na afloop was er voor de deelnemers chocolademelk en Krystbole.

Verslag en foto: Bote Sape Schoorstra

Kinderen centraal bij kerstviering

Ternaard – Tijdens de eredienst in de Grutte Tsjerke op Eerste Kerstdag werd het advent-kerst ‘Volg de Ster’ door de kinderkerk afgesloten. De kinderen beelden tijdens het kerstspel uit dat zij als Engelen binnen kwamen met een lichtje. Hiermee omringden zij Jozef, Maria en kindje Jezus. ‘Het lied Vrolijk Kerstfeest iedereen’ werd door de kinderen als afsluiting door de kinderen gezongen. Ds. Van der Wiel hield vervolgens zijn verkondiging over de wonderlijke geboorte van Christus. De samenzang werd begeleid door organist Johan Boeijenga en op blokfluit Petra Hiemstra. Bij het verlaten van de kerk kreeg iedereen een kleine attentie mee naar huis.

Verslag en foto: Bote Sape Schoorstra

Eeuwigheidszondag ‘Jouw naam met Gods naam verbonden’

Ternaard – Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij allen die van ons zijn heengegaan. Door de jaren heen zijn dat vele namen, vele herinneringen. Ieder van ons herinnert zich de namen van familie, vrienden, kinderen, dierbare broeders en zusters. Ieder van ons heeft herinneringen en heeft ooit afscheid moeten nemen. Wij willen nu eerst de namen noemen van hen met wie wij als gemeente verbonden waren, en die vanuit ons midden of vanuit de dorpsgemeenschap zijn heengegaan, en hier of elders begraven of gecremeerd werden in dit afgelopen kerkelijk jaar. Vaak hebben wij na een dienst vanuit de kerkelijke gemeenschap afscheid genomen. In die diensten zochten wij naar woorden van troost voor het heden en voor de toekomst. Zo hebben wij onze geliefden toevertrouwd aan de trouwe zorg en de liefdevolle handen van JCHR onze Heer ”Die dezelfde blijft, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid, Hebreeën 13: 8).

Wij noemen hun namen met daarbij telkens een tekst, die centraal stond bij het afscheid Telkens zal een familielid of andere relatie van de overledene, een kaars ontsteken aan de Paaskaars, die verwijst naar Jezus, Die “Het licht der wereld“ is (Joh. 8: 12). De Paaskaars is een teken van ons geloof, symbool van troost en toekomst. Pasen verwijst ons naar de Here Jezus, Die als “Eerste is opgewekt uit de dood” (1 Corinthiërs 15: 20). Op Hem is ons vertrouwen, onze kracht en onze hoop gevestigd. Dat niet de dood het laatste woord heeft, maar dat er leven en toekomst is bij Jezus Christus de Heer.Cursus Ruimte voor de Geest met ds. Jelle de Kok in Ternaard

Cursus Ruimte voor de Geest met ds. Jelle de Kok in Ternaard

(november en december 2019)

Voor iedereen in de regio die verlangt naar Geestelijke groei en ontwikkeling.

Op deze inspiratieavonden gaan we in op vragen als:

 • waarom is de Geest zo belangrijk voor onze kerk?
 • wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur en denken, en welke uitdagingen zijn er op dit gebied
 • hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen leven,
 • hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven

Het is een combi van onderwijs en groepsgesprekken en er is ruimte voor persoonlijke vragen.

Cursusleider: ds. Jelle de Kok, predikant toeruster binnen de PKN via het EW, die een boek over dit onderwerp heeft geschreven.
De data: maandag 11 nov. 2019; 25 nov. 2019; 9 dec. 2019 De tijden: inloop met koffie: vanaf 19:30 u. aanvang: 19:45 u. tot ± 21:45 u.
Onkosten: € 10,00 ivm materiaalkosten, er wordt een collecte gehouden om de geestelijke vernieuwing in de PKN te ondersteunen
Plaats: Dorpshuis Tunawerth, Aldbuorren 13, 9145 SE Ternaard
Opgave: via: e.goodijk@knid.nl (T. 06.12522662)

Vacature voorganger

Onze gemeente zoekt, in samenwerking met de Prot. Gemeente van Holwerd, een enthousiaste en betrokken

Predikant m/v  (0,5-0,7 fte)

Wij zoeken iemand die

 • getuigt van een levende relatie met Jezus
 • zich geleid weet door de Heilige Geest
 • de taal van deze tijd spreekt
 • samen met ons de gemeente van de Heer met hart en ziel wil dienen
 • visie heeft voor de gemeente
 • mensen motiveert om die visie samen uit te voeren
 • mensen kan verbinden, toerusten, inspireren en in hun kracht zetten
 • dicht bij het Woord blijft en dit verbindt met de actualiteit van vandaag
 • jongeren inspireert en een warm hart heeft voor jonge gezinnen
 • blijmoedig is met een sprankje humor

 

Voelt u zich aangesproken?

We gaan graag het gesprek met u aan.
Een uitgebreid informatiepakket, met onder andere de complete profielschets van de voorganger en van de beide gemeenten en het beleidsplan is te verkrijgen bij de voorzitter van de beroepingscommissie, de heer Bert Folbert  E: folbert@knid.nl   T: 0519-571819

 

Wat willen wij u bieden:

 • Een levende kerkgemeenschap midden in het dorpsgebeuren, die dienstbaar, uitnodigend en getuigend wil zijn.
 • Een schone en natuurlijke leefomgeving met ruimte en rust en gezellige mensen
 • Een keurige pastorie met een prachtige tuin

Stilte- en gebedsmoment Jannet Meijer en Gatze-Jan de Beer.

Enige tijd geleden is Jannet Meijer van It Skoar 26 met haar auto verongelukt en ernstig gewond geraakt. Ze verkeert in coma en vertoeft momenteel in een ziekenhuis te Tilburg.

Op woensdag 18 september 2019 werd ons dorp opgeschrikt door het bij een bedrijfsongeval plotseling overlijden van Gatze-Jan de Beer uit de Gysbert Japiksstrjitte 37.

Van verschillende zijden is onze kerkelijke gemeente gevraagd beide ongevallen te herdenken en voor de bewoners van ons dorp een gelegenheid te bieden hierbij stil te staan.

Wij hebben dan ook in overleg met beide families besloten een stilte- en gebedsmoment te houden voor beide slachtoffers en hun naasten.

Tijdens een dergelijk stiltemoment is er de gelegenheid te bidden voor Gatze-Jan en Jannet en hun families, in een schrift je gedachten tot troost voor de families op te schrijven en je verdriet of betrokkenheid te delen of gewoon stil te zijn om zich te bezinnen over de breekbaarheid van ons bestaan.

Ook kan voor beiden een kaarsje worden ontstoken om op die wijze een lichtje te brengen in deze voor de families toch donkere dagen.

Voor de familie De Beer kan op die wijze een lichtje troost brengen en voor de familie Meijer kan een lichtje een hoopvol teken zijn tot mogelijk herstel van Jannet.

Dit stilte- en gebedsmoment zal worden gehouden op vrijdag 27 september 2019 van 19.00 tot 22.00 uur in de Grutte Tsjerke te Ternaard.

Vanuit de kerkelijke gemeente zullen mensen aanwezig zijn om één en ander te begeleiden, maar uitdrukkelijk wordt aangegeven dat een ieder vrij is op eigen wijze zijn of haar betrokkenheid met beide families te kunnen en mogen uiten.

Het gehele dorp wordt dan ook uitgenodigd gedurende dit moment binnen te lopen en zo kort of lang als men dat wenst te blijven om zodoende om beide families heen te staan.

Voor nader contact hierover kunt u bellen met onze pastor Marianne Folbert via tel. 571819.