Nieuws classis

Classis Fryslân

Nieuwsbrief mei 2019

Ook na de tweede classicale vergadering (CV) van dit jaar, op 21 mei, geven we u graag enkele ontwikkelingen door.

Consideraties
Verplicht nummer op de agenda waren deze keer de ‘consideraties’: aan alle classes is gevraagd om te overwegen (considereren) of de wijzigingen in de kerkorde die de synode voorstelt, hun verstandig en goed lijken. Alle voorstellen zijn de gemeenten in januari toegestuurd en in Fryslân had u tot 1 mei 2019 de gelegenheid uw reacties in te leveren om daarmee de classisvergadering van 21 mei te voeden. Alle inbreng werd geïnventariseerd en bij de onlangs ingestelde ‘consideratiecommissie’ neergelegd. Die bepaalde de tekst van het voorstel dat werd voorgelegd aan de CV.
In de classis Fryslân werd op 21 mei positief geconsidereerd. Wel werd een stap toegevoegd aan het laatste punt dat ter consideratie was voorgelegd Bij punt 7 m.b.t. Ord. 3-5-1 (een wijkpredikant werkzaam laten zijn in een andere dan de eigen wijkgemeente) ziet de CV-Fryslân graag voorgeschreven dat een algemene kerkenraad vóór de besluitvorming het Breed Moderamen van de classis raadpleegt.

SBKF
De scriba deelde mee dat vrijdag 17 mei bij notaris Hellema in Dokkum de oprichtingsakte is gepasseerd van de SBKF, de Stichting Behoud Kerkelijke archieven in Fryslân. Namens de PKN-classis Fryslân heeft de scriba zitting in het stichtingsbestuur. Voor het onderzoek naar en behoud van de archieven zei de Provinsje Fryslân enige tijd geleden al financiële ondersteuning toe, maar een formele staat had de organisatie nog niet. Nu dus wel. Met de uitwerking van het werkplan van de stichting zal na de zomervakantie een begin worden gemaakt.
Kerkelijk werkers en preekconsent
Door de afgevaardigden naar de generale Synode werd aangegeven dat men in de laatste synodezitting (april 2019) bij de bespreking van de mozaïekplekken ook de kleine gemeenten aan de orde heeft gesteld. Daarbij ging het dan vooral om de bevoegdheden die kerkelijk werkers hebben of kunnen hebben. Daarmee sloten de afgevaardigden aan bij de inhoud van enkele brieven die het Breed Moderamen van onze classis aan de kerkleiding heeft gericht. Het BMCV bepleitte daarin een rol voor de classis bij de aanstelling van een kerkelijk werker en een ruimer terrein voor een preekconsent: een eerste preekconsent voor eigen gemeente en geldig voor twee jaar; in de daaropvolgende verlenging een gebiedsuitbreiding tot de hele classis. De huidige situatie is onoverzichtelijk: al kan elke kerkelijk werker op zijn/haar consentkaart zien voor welke regio het consent geldt, de beperking van het preekconsent tot eigen gemeente of oude classis (nu vaak als Ring gelezen) lijkt geregeld te worden overtreden.

Aanzet tot Beleidsplan
In groepjes bespraken de aanwezigen een zestal onderwerpen voor het nog op te stellen beleidsplan. Classispredikant ds. Beekman kreeg na afloop van de gesprekken de papieren met opmerkingen mee. Het is zijn bedoeling in de zomermaanden een schets van beleid op te stellen.

Website classis Fryslân
De classiswebsite https://classis-fryslan.protestantsekerk.nl staat nog in de grondverf. De scriba vraagt ieder om activiteiten of bijeenkomsten die voor (een groot deel van) de classis interessant kunnen zijn, ook aan haar door te geven. Het nieuws kan dan op de classicale website worden geplaatst.